Person Image

Administration

Education

  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2540
  • M.S., Georgia Institute of Technology , สหรัฐอเมริกา, 2545
  • Ph.D. (Architecture), University of Michigan, สหรัฐอเมริกา, 2555

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชนิกานต์