Person Image

  Education

  • Ed.D. (Education ), The University of Adelaide , AUSTRALIA
  • พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
  • ศ.บ. (การเงินการธนาคาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเมธินี วงศ์วานิช

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเมธินี วงศ์วานิช 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 10
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176643 ชื่อวิชา Manage. of Inform. System in Vocational Ed.,1 พ.ย. 2009 - 21 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01178591 ชื่อวิชา Research Methodology,8 มิ.ย. 2009 - 13 ต.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการความรู้ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01178591 ชื่อวิชา Research Methodology,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยชินวัตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Effective Presentation and Public Speaking Skills,9 ธ.ค. 2009 - 9 ธ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01179597 ชื่อวิชา Seminar,17 พ.ย. 2009 - 2 มี.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนิสิตในรายวิชาบริโภคศึกษา สาขาวิชาธุรก แหล่งทุน :คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ย. 2010 - 1 มี.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176643 ชื่อวิชา Manage. of Inform. System in Vocational Ed.,1 พ.ย. 2009 - 21 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลยุทธ์การส่งเสริมนวัตกรรมการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไ แหล่งทุน :สถาบันพัฒนาและวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176643 ชื่อวิชา Manage. of Inform. System in Vocational Ed.,9 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010