แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของประภัสสร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของประภัสสร 5 ปีล่าสุด

Year Academic 23
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,22 มิ.ย. 2016 - 29 มิ.ย. 2016
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลื,19 ต.ค. 2006 - 27 ต.ค. 2006
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองค์การอาหารและยา แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ปี2551,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ก.ย. 2010 - 1 ต.ค. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The College of Natural Resources (CNR) ประเทศ ภูฏาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายเรื่อง The Potential of Bioactive Compound from Thai Medicinal Plant,4 ก.ย. 2013 - 9 ก.ย. 2013
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,22 มิ.ย. 2016 - 29 มิ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้า แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตสาร Lovastatin จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ แหล่งทุน :สกว.,1 มี.ค. 2015 - 29 ก.พ. 2016
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก บรรยายในส่วนของการสกัดสาสรสกัดและน้ำมันหอมระเหย,11 ม.ค. 2017 - 12 ม.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,22 มิ.ย. 2016 - 29 มิ.ย. 2016
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การบรรยายในโครงการอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์,8 ก.ค. 2014 - 10 ก.ค. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานผู้จัดอบรมคือ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรการเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก,10 ม.ค. 2018 - 11 ม.ค. 2018
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,1 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419423 ชื่อวิชา Actinomycetes,6 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ส.ค. 2009 - 2 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2552-2553,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชเบื้องต้น,19 ต.ค. 2009 - 21 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชเบื้องต้น,19 ต.ค. 2009 - 23 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Study on Extraction and Quality Analysis of of Plai oil (Zingiber cassumunar Roxb.) แหล่งทุน :ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ,1 เม.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชเบื้องต้น,19 ส.ค. 2010 - 20 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีทั้งคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์และคุณสมบัติการต้านออก แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของประภัสสร 2 ปีล่าสุด

Year Public 3
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ การใช้ประโยชน์ :นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้านการเกิดสิว,1 ก.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2012
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :The College of Natural Resources (CNR) ประเทศ ภูฏาน การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติ เช่น สมุนไพร และเชื้อจุลินทรีย์ ให้แก่นิสิต อาจารย์ และนักวิจัย ณ The College of Natural Resources (CNR) ประเทศ ภูฏาน,4 ก.ย. 2013 - 9 ก.ย. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะกรรมการประกวดนวัตกรรม ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2556 การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาควบคุมการเน่าเสีจากผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว,22 ม.ค. 2013 - 22 ม.ค. 2013

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของประภัสสร 3 ปีล่าสุด

Year Commercial 4
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :ผลิตขายเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ,1 ส.ค. 2007 - 24 ก.ย. 2009
2005 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพ้ฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :ผลิตน้ำหอมดอกซ่อนกลิ่นจำหน่ายในนามของผลิตภัณฑ์จากหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ,1 ส.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2009
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ที.เอส.ที เฮลท์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ได้ดำเนินการตกลงซื้อขายเทคโนโลยีแล้ว ในลักษณะ Exclusive มีการลงนามในข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ผลงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ที.เอส.ที เฮลท์ จำกัด ในมูลค่า 500,000 บาท โดยมีความประสงค์ให้ผู้รับอนุญาต สามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย โดยข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม (28 ธันวาคม 2561),28 ธ.ค. 2018 - 28 ธ.ค. 2023
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำหอมจากดอกซ่อนกลิ่นจำหน่ายในงานโครงการหลวงและงานเกษตรแฟร์,1 ม.ค. 2007 - 2 มิ.ย. 2010