Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • บธ.ม.(บัญชี), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ไทย