Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(วิจัยประชากรและสังคม) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(สังคมศาสตรการแพทย์และสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2556
  • ร.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของภัทรพรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของภัทรพรรณ 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เครือข่ายงานวิจัยไทยศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พลวัตสังคมเกษตรในยุคเสรีนิยมใหม่,2 ธ.ค. 2016 - 2 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460329 ชื่อวิชา Sociology of Health,8 ส.ค. 2016 - 17 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460329 ชื่อวิชา Sociology of Health,8 ส.ค. 2016 - 17 ธ.ค. 2016
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460329 ชื่อวิชา Sociology of Health,3 มิ.ย. 2013 - 29 ม.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เครือข่ายงานวิจัยไทยศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พลวัตสังคมเกษตรในยุคเสรีนิยมใหม่,2 ธ.ค. 2016 - 2 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460329 ชื่อวิชา Sociology of Health,8 ส.ค. 2016 - 17 ธ.ค. 2016