Person Image

  Education

  • วท.บ (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542
  • วท.ม (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • PhD (Plants, Soil, and Insects), University of Tennessee, สหรัฐอเมริกา, 2559

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของมินตา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของมินตา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401473 ชื่อวิชา Methodology in Plant Tissue Culture,26 พ.ย. 2012 - 30 พ.ย. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มก.อบรมให้เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฮอร์โมนกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ,24 เม.ย. 2009 - 24 เม.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริฯ จ.พิษณุโลก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช,22 พ.ค. 2009 - 22 พ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในรายวิชา 102401,21 มิ.ย. 2009 - 21 มิ.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อาจารย์แนะแนวและนักเรียนรร.ต่าง ๆ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :open house ในโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต,8 ม.ค. 2009 - 9 ม.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากหลายของหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่สามารถขยายพันธุ์ในสภาพหลอดทดลอง เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.,1 ธ.ค. 2008 - 30 พ.ย. 2009

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของมินตา 3 ปีล่าสุด

  Year Public 5
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรหน่วยงานต่างๆที่เข้ารับการอบรมที่ศูนย์ การใช้ประโยชน์ :โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้รักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ,22 พ.ค. 2009 - 23 เม.ย. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพ การใช้ประโยชน์ :ต้นพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงจำนวน 30 ต้น นำไปปลูกจัดแสดงในเรือนต้นไม้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชม,9 ส.ค. 2010 - 8 ส.ค. 2011
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า/นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรหน่วยงานต่างๆที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ การใช้ประโยชน์ :มอบต้นพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่ศูนย์ จำนวน 80 ต้น,13 ก.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สวนหลวง ร.9 การใช้ประโยชน์ :มอบต้นพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงจำนวน 30 ต้น เพื่อนำไปจัดแสดงให้ประชาชนได้รู้จัก,13 ต.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2011
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สวนหลวง ร.9 การใช้ประโยชน์ :ต้นพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่จัดแสดงในโรงเรือนให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013

  แสดงความคิดเห็น

  (0)