Person Image

Administration

Education

  • วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2542
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2538

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวชิรญา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวชิรญา 5 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การควบคุมหอยทากกล้วยไม้ด้วยการรมก๊าซ แหล่งทุน :ทุนวิจัยภายในภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ,2 พ.ย. 2009 - 18 ก.พ. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037433 ชื่อวิชา Orchidology,15 ธ.ค. 2011 - 16 ธ.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007582 ชื่อวิชา Posthar. Physio. of Fruit, Vegetable & Flower,1 พ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037482 ชื่อวิชา Postharvest Technology of Hort. Commodity,2 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02042582 ชื่อวิชา Senescence of Horticultural Commodities,1 พ.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007582 ชื่อวิชา Posthar. Physio. of Fruit, Vegetable & Flower,1 พ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037482 ชื่อวิชา Postharvest Technology of Hort. Commodity,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก แหล่งทุน :วช.,1 ส.ค. 2011 - 31 ก.ค. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007582 ชื่อวิชา Posthar. Physio. of Fruit, Vegetable & Flower,12 ก.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037482 ชื่อวิชา Postharvest Technology of Hort. Commodity,1 มิ.ย. 2009 - 18 ต.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007582 ชื่อวิชา Posthar. Physio. of Fruit, Vegetable & Flower,1 พ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2011
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ร่วมเสวนาในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”,23 ก.พ. 2017 - 24 ก.พ. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Identification of aromatic gene alleles associated with different levels of 2- acetyl-1-pyrroline แหล่งทุน :Thailand Toray Science Foundation,1 มี.ค. 2016 - 28 ก.พ. 2017