Person Image

  Education

  • ปร.ด. (สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวัชริยา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวัชริยา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 39
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,17 มิ.ย. 2010 - 16 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,17 มิ.ย. 2010 - 16 ก.ย. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,1 ก.ค. 2008 - 1 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,1 ก.ค. 2009 - 1 ก.ย. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423361 ชื่อวิชา Introduction to Human Parasitology,4 ธ.ค. 2012 - 28 ธ.ค. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,2 มิ.ย. 2008 - 1 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,1 ก.ค. 2008 - 19 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252572 ชื่อวิชา Parasites of Aquatic Animals,4 ส.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,1 ก.ค. 2009 - 1 ก.ย. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,1 ก.ค. 2008 - 1 ก.ย. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,3 ก.ย. 2012 - 27 ก.ย. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,5 ก.ค. 2011 - 29 ก.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423113 ชื่อวิชา General Zoology,2 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,9 ส.ค. 2011 - 29 ส.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,10 ก.ย. 2012 - 27 ก.ย. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423441 ชื่อวิชา Invertebrate Zoology,1 ม.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,2 ส.ค. 2011 - 26 ส.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423441 ชื่อวิชา Invertebrate Zoology,19 พ.ย. 2012 - 24 ธ.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,1 ก.ย. 2011 - 24 ก.ย. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423441 ชื่อวิชา Invertebrate Zoology,4 ม.ค. 2013 - 23 ม.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,5 ก.ย. 2012 - 27 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,14 ส.ค. 2012 - 10 ก.ย. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423441 ชื่อวิชา Invertebrate Zoology,1 ธ.ค. 2011 - 22 ธ.ค. 2011