แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนริศ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนริศ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 22
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :American Heart Association ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Vulnerbility of Conducted Vasomotor Response to Ischemia-Reperfusion Injury. ,12 พ.ย. 2006 - 15 พ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมโรคหลอดเลือดแดง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Coronary Microvascular Dysfunction,27 ส.ค. 2006 - 27 ส.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาย้อนหลังภาวะไส้เลื่อนกระบังลมในสุนัขและแมว ,30 ม.ค. 2006 - 2 ก.พ. 2006
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The 32nd annual WSAVA congress ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Abdominal Obesity is an Independent Risk Factor in Dogs with Heart Failure ,19 ส.ค. 2007 - 23 ส.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :VPAT Regional Veterinary Congress ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความหลวมของข้อสะโพกกับระดับคะแนนข้อสะโพกในการประเมินข้อสะโพกหลวมในสุนัข ,14 พ.ค. 2007 - 16 พ.ค. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความสัมพันธ์ระหว่างหินปูนน้ำลายและเหงือกอักเสบในสุนัข,29 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :VPAT Regional Veterinary Congress ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Intestinal Anastomosis,27 เม.ย. 2008 - 30 เม.ย. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :รายงานเบื้องต้นการเปรียบเทียบผลการตัดหัวและคอกระดูกฟีเมอร์เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการใส่เอ็นยึดสะโพกในสุนัขข้อสะโพกหลุด.,17 มี.ค. 2009 - 20 มี.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :The characteristics of sustained cefepime release from calcium and PMMA beads: In vitro study. แหล่งทุน :สวพ.,1 พ.ย. 2010 - 30 พ.ย. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมหลอดเลือดจุลภาคไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Role of Vascular Communication in Microcirculation,26 ธ.ค. 2008 - 26 ธ.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมโรคหลอดเลือดแดง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Exercise Training Restore Coronary Arteriolar Dilation : Role of Hydrogen Peroxide,27 ก.ค. 2007 - 27 ก.ค. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504514 ชื่อวิชา Diagnostic Pathology in Companion Animals,18 ต.ค. 2008 - 24 ก.พ. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ก.พ. 2010 - 1 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Progesterone Receptor Expression in Mammary Gland Tumor of Male Dogs แหล่งทุน :ส่วนตัว,3 พ.ค. 2010 - 6 มิ.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 มิ.ย. 2010 - 30 พ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505591 ชื่อวิชา Res. Meth. in Vet.Pharmacology & Toxicology,1 พ.ย. 2010 - 31 ธ.ค. 2010
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,21 พ.ค. 2012 - 29 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525591 ชื่อวิชา Res. Method. in Vet.Pharmacology & Toxicology,12 เม.ย. 2012 - 5 ต.ค. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การพัฒนาเม็ดแคลเซียมซัลเฟตชนิดจุ่มยาเพื่อการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,14 ม.ค. 2013 - 13 ม.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505698 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.พ. 2014 - 28 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505698 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.พ. 2014 - 23 พ.ค. 2014

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของนริศ 5 ปีล่าสุด

Year Public 7
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการรักษาการติดเชื้อเฉพาะที่ของกระดูก (osteomyelitis) และการติดเชื้อของโพรงกระดูกขากรรไกรเนื่องจากภาวะฟันไม่วบกัน (malocclusion) ในกระต่าย,1 มิ.ย. 2009 - 31 ต.ค. 2010
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Modern 9 TV การใช้ประโยชน์ :รายการโทรทัศน์ “หนึ่งในพระราชดำริ” ของ Modern 9 TV เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2549 เวลา 21.00-21.30 น. เรื่องทันตกรรมในสุนัข (สัมภาษณ์นาน 30 นาที),30 ก.ย. 2006 - 30 ก.ย. 2006
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สื่อรักสัตว์เลี้ยง การใช้ประโยชน์ :สัมภาษณ์พิเศษ “ครั้งแรกในไทย จัดฟันสุนัข เทร็นด์ใหม่ของคนรักหมา” ใน สื่อรักสัตว์เลี้ยง เล่มที่ 136 ประจำเดือน มิถุนายน 2549: 32-34.,1 มิ.ย. 2006 - 1 มิ.ย. 2006
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สกุลไทย ฉบับที่ 2729 ปีที่ 53 ประจำวัน อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 การใช้ประโยชน์ :บทความให้ความรู้แก่ประชาชน (ด้วยความรักแด่เพื่อนร่วมโลก),6 ก.พ. 2007 - 6 ก.พ. 2007
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Modern 9 TV การใช้ประโยชน์ :รายการโทรทัศน์ “หนึ่งในพระราชดำริ” ของ Modern 9 TV เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2550 เวลา 21.00-21.30 น. เรื่องธนาคารเลือดแมว,21 ก.ค. 2007 - 21 ก.ค. 2007
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 กันยายน 2551 16:15 น. การใช้ประโยชน์ :มก. ศึกษาพัฒนาชุดตรวจหากรุ๊ปเลือดแมวได้ผล 100 % (ข่าวให้ความรู้แก่ประชาชน),19 ก.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์ การใช้ประโยชน์ :รักษาสัตว์ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์,5 ก.ย. 2013 - 25 ก.ย. 2015

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของนริศ 2 ปีล่าสุด

Year Commercial 2
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :มีการนำเอาเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะไปใช้ในการรักษาสัตว์ป่วยที่มีการติดเชื้อ โดยใช้ในหน่วยศัลยกรรม (นายสัตวแพทย์ สิรันดร์ ถึกอ่ำ) และหน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (นายสัตวแพทย์เกษตร สุเตชะ, สัตวแพทย์หญิงทิพาวดี เสียดขุนทด),1 พ.ค. 2009 - 30 พ.ย. 2010
2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้เพื่อเป็นแนวทางให้กับสัตว์ป่วยที่เข้ามรับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ ,29 ก.ย. 2011 - 2 ก.ย. 2015