Person Image

  Education

  • กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2545
  • กศ.ม.(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2539
  • ศศ.บ.(การปกครอง), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2527

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสัญชัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสัญชัย 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01169311 ชื่อวิชา Educational Innovation & Information Tech.,22 ก.ย. 2014 - 4 ก.ย. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ครู สังกัด กทม. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้และการประเมินสื่อการเรียนการสอน,15 ก.ย. 2015 - 15 ก.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม ของนักศึกษา แหล่งทุน :ส่วนตัว,4 เม.ย. 2016 - 6 มิ.ย. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01169311 ชื่อวิชา Educational Innovation & Information Tech.,11 ก.ย. 2014 - 13 ก.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สื่อการเรียนการสอน,13 มิ.ย. 2017 - 13 ก.ย. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :The Development of Online Mobile Classroom Using Power Generated form Solar Cells แหล่งทุน :มก.,16 มี.ค. 2015 - 27 ธ.ค. 2016