Person Image

  Education

  • BS. in Computer Science (magna cum laude), Indiana University of Pennsylvania, USA., 2533
  • MS. in Computer Science, University of Southern California, USA., 2535
  • PhD. in Computer Science, University of Southern California, USA., 2545

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุขุมาล

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุขุมาล 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 4
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 418323 ชื่อวิชา Systems Analysis & Design,1 มิ.ย. 2005 - 31 มี.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01418447 ชื่อวิชา Web Technology & Web Services,1 มิ.ย. 2007 - 1 มิ.ย. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมการใช้งานระบบคลังข้อสอบ,29 ม.ค. 2007 - 2 ก.พ. 2007
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบริหารจัดการเอกสารในองค์กรด้วย Alfresco,27 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011