Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(ภาษาจีน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2538
  • M.A.(Classical Chinese Literature), Peking University, จีน, 2542
  • Ph.D.(Classical Chinese Literature), Nanjing University, จีน, 2547

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกนกพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกนกพร 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 11
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01362452 ชื่อวิชา Translation from Thai into Chinese,17 ธ.ค. 2012 - 22 ธ.ค. 2012
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01396451 ชื่อวิชา Chinese Business Translation,13 ก.ค. 2020 - 6 พ.ย. 2020
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01396451 ชื่อวิชา Chinese Business Translation,28 มิ.ย. 2021 - 6 ต.ค. 2021
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์การแปลและการล่าม มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การแปลภาษาจีน โอกาสนในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ,29 ก.ค. 2021 - 29 ก.ค. 2021
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01396452 ชื่อวิชา Chinese for Business Interpretation,13 ก.ค. 2020 - 6 พ.ย. 2020
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01396452 ชื่อวิชา Chinese for Business Interpretation,28 มิ.ย. 2021 - 20 ต.ค. 2021
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กลวิธีการสอนวิชาล่ามภาษาจีน,19 ม.ค. 2021 - 19 ม.ค. 2021
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อาศรมสยามจีน-วิทยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาล่ามจีน-ไทย ไทย-จีนในระดับอุดมศึกษา,18 ก.พ. 2021 - 18 ก.พ. 2021
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Tokyo University of Foreing Studies,Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายให้กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาเขมรระหว่างได้รับทุนสกอ.ทำวิจัยอยู่ที่Tokyo University of Foreing Studies,Japan หัวข้อ การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย,30 เม.ย. 2009 - 15 มิ.ย. 2009
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อาศรมสยาม จีนวิทยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ไซ่ฮัน ประวัติศาสตร์ มุขปาฐะ วรรณกรรม,18 ก.ย. 2014 - 19 ก.ย. 2014
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อาศรมสยาม-จีนวิทยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กลวิธีการแปลประวัติศาสตร์ภาษาจีนเป็นภาษาไทย กรณีศึกษาการแปลเอกสารล้านนาในเอกสารโบราณจีน,2 ต.ค. 2020 - 2 ต.ค. 2020

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของกนกพร 1 ปีล่าสุด

  Year Public 3
  2021 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ในช่องทางคลังความรู้ด้วยการจัดทำเป็นหนังสือดิจทัลและให้ดาวน์โหลด,19 เม.ย. 2021 - 19 เม.ย. 2021
  2021 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ในคลังความรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ทำเป้นอีบุ๊คและให้ดาวน์โหลด,2 ก.ย. 2021 - 2 ก.ย. 2021
  2021 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ในระบบคลังความรู้ดิจิทัล ทำเป็นอีบุ๊คและให้ดาวน์โหลด,1 พ.ค. 2021 - 1 พ.ค. 2021