แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอุดมลักษณ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอุดมลักษณ์ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 53
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การบรรยายในโครงการฝึกอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณ,8 ก.ค. 2014 - 10 ก.ค. 2014
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,22 มิ.ย. 2016 - 29 มิ.ย. 2016
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลื,19 ต.ค. 2006 - 27 ต.ค. 2006
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองค์การอาหารและยา แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ปี2551,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054598 ชื่อวิชา Special Problems,22 มิ.ย. 2008 - 23 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสกัดสารจากพืชขั้นพื้นฐาน ,20 ต.ค. 2008 - 22 ต.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บผลองุ่นสด แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2550,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053527 ชื่อวิชา Active & Intelligent Packaging Technology,15 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง,30 ม.ค. 2009 - 31 ม.ค. 2009
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ,3 ม.ค. 2012 - 1 ก.พ. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีทั้งคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์และคุณสมบัติการต้านออก แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,10 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ.มก.,30 ก.ย. 2010 - 1 ต.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ก.ย. 2010 - 1 ต.ค. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกมะขามป้อมเชิงการค้าของเกษตรกรภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา เขตพื้นที่ตำบ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,10 ก.ค. 2013 - 19 มี.ค. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ,3 ม.ค. 2012 - 2 ม.ค. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อ แหล่งทุน :สวพ-มก,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณ แหล่งทุน :เอกชน,1 ม.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การบรรยายในโครงการฝึกอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์,8 ก.ค. 2014 - 10 ก.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The College of Natural Resources (CNR) ประเทศ ภูฏาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายเรื่อง The Potential of Bioactive Compound from Thai Medicinal Plant,4 ก.ย. 2013 - 9 ก.ย. 2013
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,22 มิ.ย. 2016 - 29 มิ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้า แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตสาร Lovastatin จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ แหล่งทุน :สกว.,1 มี.ค. 2015 - 29 ก.พ. 2016
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 19 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี รุ่นที่ 9,6 ส.ค. 2014 - 6 ส.ค. 2014
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก บรรยายในส่วนของการสกัดสาสรสกัดและน้ำมันหอมระเหย,11 ม.ค. 2017 - 12 ม.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,22 มิ.ย. 2016 - 29 มิ.ย. 2016
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การบรรยายในโครงการอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์,8 ก.ค. 2014 - 10 ก.ค. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกล้วยไม้ แหล่งทุน :สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน),15 เม.ย. 2014 - 30 ก.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054323 ชื่อวิชา Processing of Agro-Industrial Products II,18 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2016
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053497 ชื่อวิชา Seminar,1 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานผู้จัดอบรมคือ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรการเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก,10 ม.ค. 2018 - 11 ม.ค. 2018
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,1 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ส.ค. 2009 - 2 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2552-2553,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054243 ชื่อวิชา Biological Quality Measurement,29 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054244 ชื่อวิชา Laboratory in Biological Quality Measurement,21 ม.ค. 2009 - 22 ม.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยโดยใช้เอนไซม์แลคเคสและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตกระดาษชานอ้อยต้านเชื้อจุลินท แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก ปี 2554-55,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชเบื้องต้น,19 ต.ค. 2009 - 21 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชเบื้องต้น,19 ต.ค. 2009 - 23 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Study on Extraction and Quality Analysis of of Plai oil (Zingiber cassumunar Roxb.) แหล่งทุน :ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ,1 เม.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชเบื้องต้น,19 ส.ค. 2010 - 20 ส.ค. 2010
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แบบเสนอโครงการขยายการผลิตไลโบโซมจากมะขามป้อมจากสายพันธุ์ที่ผ่านการคักเลือก แหล่งทุน :วช สวพ,30 ก.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีทั้งคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์และคุณสมบัติการต้านออก แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054544 ชื่อวิชา Objective Measurement for Product Development,30 ส.ค. 2014 - 30 ส.ค. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบความสามารถในการละลายและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารแซนโทนจากเปลือกมังคุด แหล่งทุน :เอกชน ,1 ม.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053302 ชื่อวิชา Food Packaging Technology,21 ธ.ค. 2019 - 15 ก.พ. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,1 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอุดมลักษณ์ 5 ปีล่าสุด

Year Public 7
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กล่มวิสาหกิจชุมชนเรือนสมุนไพร "คุณยาย" (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาเมืองประจวบคีรีขันธ์) การใช้ประโยชน์ :ให้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยกับกล่มเกษตรกร เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสูตรแชมพูปิดผมขาว,1 มิ.ย. 2010 - 1 ก.ค. 2010
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ การใช้ประโยชน์ :นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้านการเกิดสิว,1 ก.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2012
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :The College of Natural Resources (CNR) ประเทศ ภูฏาน การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติ เช่น สมุนไพร และเชื้อจุลินทรีย์ ให้แก่นิสิต อาจารย์ และนักวิจัย ณ The College of Natural Resources (CNR) ประเทศ ภูฏาน,4 ก.ย. 2013 - 9 ก.ย. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะกรรมการประกวดนวัตกรรม ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2556 การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาควบคุมการเน่าเสีจากผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว,22 ม.ค. 2013 - 22 ม.ค. 2013
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) การใช้ประโยชน์ :ดำเนินการผลิตครีมบรุงผิวหน้าสำหรับกลางคืนผสมสารสกัดกล้วยไม้,6 พ.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Food Hydrocolloids การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,1 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของอุดมลักษณ์ 4 ปีล่าสุด

Year Commercial 5
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :ผลิตขายเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ,1 ส.ค. 2007 - 24 ก.ย. 2009
2005 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพ้ฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :ผลิตน้ำหอมดอกซ่อนกลิ่นจำหน่ายในนามของผลิตภัณฑ์จากหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ,1 ส.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2009
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ที.เอส.ที เฮลท์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ได้ดำเนินการตกลงซื้อขายเทคโนโลยีแล้ว ในลักษณะ Exclusive มีการลงนามในข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ผลงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ที.เอส.ที เฮลท์ จำกัด ในมูลค่า 500,000 บาท โดยมีความประสงค์ให้ผู้รับอนุญาต สามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย โดยข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม (28 ธันวาคม 2561),28 ธ.ค. 2018 - 28 ธ.ค. 2023
2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำหอมจากดอกซ่อนกลิ่นจำหน่ายในงานโครงการหลวงและงานเกษตรแฟร์,1 ม.ค. 2007 - 2 มิ.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน 2 ราย การใช้ประโยชน์ :นำไลโบโซมจากมะขามป้อมไปผลิตประกอบในเครื่องสำอางหลายชนิด,20 ส.ค. 2010 - 23 ก.ย. 2010