แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของมะลิวัลย์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของมะลิวัลย์ 4 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น,27 เม.ย. 2010 - 30 เม.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505591 ชื่อวิชา Res. Meth. in Vet.Pharmacology & Toxicology,1 ก.ค. 2009 - 29 ต.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054542 ชื่อวิชา Color & Color Evaluation,24 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Value-added products of bamboo fiber: Textile and composite,23 ก.ย. 2013 - 23 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน),1 ก.พ. 2013 - 1 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 19 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี รุ่นที่ 9,6 ส.ค. 2014 - 6 ส.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic) แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน),20 ก.พ. 2014 - 17 ก.ย. 2014
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505591 ชื่อวิชา Res. Meth. in Vet.Pharmacology & Toxicology,3 ส.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010