Person Image

  Education

  • กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย
  • ค.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวิริยาภรณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวิริยาภรณ์ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01474584 ชื่อวิชา Psychology of Aging,8 ส.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016