Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ไทย, 2540
  • วท.ม.(พืชไร่นา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Policy

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจันทร์วิภา

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจันทร์วิภา 5 ปีล่าสุด