Person Image

  Education

  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอรพรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอรพรรณ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 25
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum spp.) แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 พ.ค. 2007 - 30 เม.ย. 2008
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชวงศ์บุกบอนที่ปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุก พืชวงศ์หมาก เฟิร์น พืชสมุนไพรและพืชมีพิษ ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตน แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชสกุลบุก (Amorphophallus Blume ex Decne) ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 28 ก.พ. 2011
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุกในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเติบโตของบุกคนโทที่งอกจากหัวย่อยบนก้านใบในสภาพปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยา่ลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2010 - 31 ธ.ค. 2012
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์บอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 31 ต.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์บอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738471 ชื่อวิชา Biological Science Photography,2 ม.ค. 2017 - 28 เม.ย. 2017
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาชีพลักษณ์ของพืชกลุ่มบุกบอนที่ปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ,1 ต.ค. 2008 - 31 พ.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชวงศ์บุกบอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชีย แหล่งทุน :ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน สถาบันวิจัยขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ภายใต้,1 ก.ค. 2013 - 28 ก.พ. 2015
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738471 ชื่อวิชา Biological Science Photography,7 ก.ค. 2018 - 30 ธ.ค. 2019
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และทุนส่วนตัว,1 ม.ค. 2016 - 6 ก.พ. 2018
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738371 ชื่อวิชา Drawing for Biology Illustrations,1 ก.พ. 2019 - 2 พ.ย. 2019
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,16 มึ.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738371 ชื่อวิชา Drawing for Biology Illustrations,22 ก.ค. 2019 - 2 พ.ย. 2019
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738471 ชื่อวิชา Biological photography,16 ธ.ค. 2019 - 28 มึ.ค. 2020
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,1 ม.ค. 2016 - 6 ก.พ. 2018
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สสว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน การรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น,28 พ.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการทรัพยากรพืชและนิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อและอุทยานแห่งชา แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,15 พ.ค. 2020 - 14 พ.ค. 2021

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของอรพรรณ 5 ปีล่าสุด

  Year Policy 14
  2007 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 ต.ค. 2007 - 20 ก.ย. 2020
  2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020
  2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020
  2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลรายงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020
  2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์,16 ก.ค. 2018 - 20 ก.ย. 2020
  2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์,16 ก.ค. 2018 - 20 ก.ย. 2020
  2017 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :1.การกำหนดพื้นที่ดำเนินการวิจัย 2. ฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 3. ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง,1 มึ.ค. 2017 - 20 ก.ย. 2020
  2017 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัยและการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 มึ.ค. 2017 - 20 ก.ย. 2020
  2016 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :รายงานการวิจัย การวางแผนบริหารจัดการงานวิจัย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ,10 ก.ย. 2016 - 31 ธ.ค. 2019
  2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :1. ฐานข้อมูลงานวิจัย 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชจากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ,1 ต.ค. 2008 - 31 พ.ค. 2014
  2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :แหล่งข้อมูลงานวิจัยด้านนิเวศวิทยา และความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในพื้นที่อนุรักษ์,7 ก.ค. 2018 - 30 ธ.ค. 2019
  2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :รายงานการวิจัย การนำไปวางแผนการบริหารจัดการวิจัย และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์,26 พ.ค. 2018 - 30 ธ.ค. 2019
  2019 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลจากการวิจัย นำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการวิจัย และความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นที่อนุรักษ์,7 ก.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
  2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :1. ข้อมูลนิเวศวิทยาและความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติ 2. ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพืชวงศ์บุกบอนที่นำส่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,16 ก.ค. 2018 - 30 ก.ย. 2020

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอรพรรณ 5 ปีล่าสุด

  Year Public 19
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2550 การใช้ประโยชน์ :โปสเตอร์นำเสนอผลงาน ,4 ธ.ค. 2007 - 6 ธ.ค. 2007
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลพื้นฐานในการจำแนกชนิดและพันธุ์ของกล้วยไม้รองเท้านารีจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบ,15 พ.ค. 2008 - 20 ก.ย. 2020
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการงานวิจัยในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559,1 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 เรื่อง พืชวงศ์บุกบอน (Araceae) ในประเทศไทย,1 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการด้านงานวิจัย ประจำปี 2559 เรื่อง พืชวงศ์บุกบอนในประเทศไทย,1 ธ.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรศการงานวิจัยในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 ,2 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการงานวิจัยในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 เรื่องพืชวงศ์บุกบอน (Araceae) ในประเทศไทย,1 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการงานวิจัยในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 เรื่องพืชวงศ์บุกบอนในประเทศไทย ,1 ธ.ค. 2016 - 10 ก.ย. 2020
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการงานวิจัยในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559,1 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016
  2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบต.ห้วยโป่ง ห้วยปูลิง และ ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การอบรมเกษตรกรในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น,14 ธ.ค. 2018 - 30 ก.ย. 2019
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการระดับนานาชาติ International Biodiversity 2019 การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ,23 พ.ค. 2019 - 25 พ.ค. 2019
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :การจัดนิทรรศการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในงานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2559 เรื่อง พืชวงศ์บุกบอนในประเทศไทย,1 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุก ในตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยปูลิง และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรในโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น,1 ก.พ. 2019 - 30 ส.ค. 2019
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :การจัดนิทรรศการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในงานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2559,1 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :1. ฐานข้อมูลรายงานวิจัย 2. บทความทางวิชาการ,1 ก.ค. 2014 - 20 ก.ย. 2020
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุก ในตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยปูลิง และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรในโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น,1 ก.พ. 2019 - 30 ก.ย. 2019
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุก ในตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยปูลิง และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ในโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น ,1 ก.พ. 2019 - 30 ก.ย. 2019
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การจัดนิทรรศการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในงานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2562 การใช้ประโยชน์ :นำความรู้ไปอธิบาย และตอบคำถามให่แก่ผู้สนใจชมนิทรรศการด้านบริการวิชาการ เรื่อง การปลูกบุกไข่โดยมีกล้วยเป็นพืชแซม,1 ธ.ค. 2019 - 10 ธ.ค. 2019
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2. ฐานข้อมูลงานวิจัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 3. ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 4. บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ,16 ก.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2020