Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนฯลาดกระบัง, ไทย, 2537
  • วท.ม.(พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจันทร์เพ็ญ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจันทร์เพ็ญ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 14
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของเครื่องดื่มจากขมิ้นชัน แหล่งทุน :สวพ.มก.,12 ม.ค. 2011 - 11 ก.พ. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :จันทร์เพ็ญ แสงประกาย,20 พ.ค. 2013 - 22 พ.ค. 2013
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกนิสิตหลักสูตรเฉพาะทางเรื่อง “การเขียนยกร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร)” นิสิต มก ระดับ ป.โท น.ส .ดวงดาว แซ่ฉั่ว รหัสนิสิต 6014401148,1 มี.ค. 2020 - 31 พ.ค. 2020
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีในการผลิตอาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน,25 ส.ค. 2009 - 27 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35,15 ต.ค. 2009 - 17 ต.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :AVRDC-The World Vegetable Center ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Indigenous Vegetables for Better Nutrition and Health in ASEAN,16 ธ.ค. 2009 - 18 ธ.ค. 2009
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานนิทรรศการจัดแสดงและถ่ายทอดผลงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร ในงานตลาดนัดไอเดียไอโดน ชื่อผลงาน ไก่ย่างปลอดมะเร็ง ,9 ก.ย. 2014 - 11 ก.ย. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์และน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยังปริมาณสารก่อมะเร็ง แหล่งทุน :สวก.,2 มี.ค. 2015 - 1 มี.ค. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Kagawa University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :How to test antimutagenic activities of food,21 ก.ค. 2014 - 21 ก.ค. 2014
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :AVRDC-The World Vegetable Center ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Indigenous Vegetables for Better Nutrition and Health in ASEAN,16 ธ.ค. 2009 - 18 ธ.ค. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรเฉพาะทาง ปี 2556,1 เม.ย. 2013 - 30 เม.ย. 2013
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยและขนมกล้วยกึ่งสำเร็จรูป พื้นที่ต.คลองนกกระทุงจ.นครปฐม แหล่งทุน :วช.,1 มี.ค. 2019 - 1 มี.ค. 2020
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความเป็นพิษและฤทธิ์ต้านสารก่อกลายพันธุ์จากสารสกัดขมิ้นชันผง แหล่งทุน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,5 มิ.ย. 2017 - 5 พ.ค. 2018
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและประเมินคุณค่าโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผสมผงสาหร่ายสไปรูลิน่าและผงหัวหอมใหญ่ แหล่งทุน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ส.ค. 2015 - 28 พ.ค. 2016

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของจันทร์เพ็ญ 4 ปีล่าสุด

  Year Public 4
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โฟร์มายด์ จำกัด เลขที่ 605 จรัญสนิทวงศ์ 46 บางกอกน้อย บางยี่ขัน กรุงเทพฯ การใช้ประโยชน์ :ผู้ร่วมหุ้นส่วนของ บริษัท โฟร์มายด์ จำกัด ได้ติดต่อเข้ามาขอหารือและขอข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมขมิ้นชันกับคุณประโยชน์ด้านการต้านมะเร็ง,16 ก.ค. 2016 - 16 ก.ค. 2016
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการจัดแสดงและถ่ายทอดผลงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร,9 ก.ย. 2014 - 11 ก.ย. 2014
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้สนใจ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ข้อมูลชนิดของผักแนมที่รับประทานคู่กับน้ำพริกมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์ของผักชนิดต่าง ๆ ในวารสารเคหการเกษตร หัวข้อต้านมะเร็งด้วยน้ำพริกผักแนม,7 ก.ค. 2010 - 31 ก.ค. 2010
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Facebook Page นานาสาระเพื่อสุขภาพที่ดี การใช้ประโยชน์ :นานาสาระเพื่อสุขภาพที่ดี,12 พ.ย. 2013 - 25 เม.ย. 2016