Person Image

  Education

  • วท.ม. (สรีระวิทยาการผลผลิตพืช), ทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุทัศน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุทัศน์ 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 9
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตยืเพื่อการค้นคว้าและพัมนาพืชศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การลดต้นทุนการผลิตอ้อย,25 ธ.ค. 2008 - 25 ธ.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง,19 ต.ค. 2009 - 29 ก.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การคัดเลือกมันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก,8 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง,17 พ.ค. 2010 - 2 มิ.ย. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน : สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การทำมันเส้นสะอาด และการทำอาหารหมักจากใบมันสำปะหลัง,3 ก.พ. 2009 - 5 ก.พ. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม,27 ต.ค. 2010 - 27 ต.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัย และพ้ฒนามันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสุทัศน์ 2 ปีล่าสุด

  Year Commercial 3
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอ้อย อ้อยพันธุ์ดีเด่นของ มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี การใช้ประโยชน์ :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี มีการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก,7 ก.ย. 2009 - 2 มิ.ย. 2010
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมัก,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010