Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มาตรวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศิริพงษ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศิริพงษ์ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507412 ชื่อวิชา Veterinary Radiology and Ultrasound,19 ก.ย. 2013 - 22 ต.ค. 2015

  แสดงความคิดเห็น

  (0)