Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย, 2522
  • วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2527

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจุฬาลักษณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจุฬาลักษณ์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 7
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีในการผลิตอาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน,25 ส.ค. 2009 - 27 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์อัดพ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.พ. 2009 - 31 ม.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารเช้าธัญชาติ,25 ส.ค. 2009 - 25 ส.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมโภชนาการแห่ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 3 เรื่อง "ภาคีร่วมใจ โภชนาการไทยมั่นคง" อภิปรายใน Symposium เรื่องโภชนาการเชิงรุก: ปลุกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็ก หัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานทางโภชนาการในระดับอุตสาหกรรม" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบแทค บางนา กรุงเทพมหานคร,3 ต.ค. 2008 - 3 ต.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Built Environment,12 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553591 ชื่อวิชา Research Methods in Landscape Architecture,8 มิ.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054652 ชื่อวิชา Ingredients in Product Development,19 ม.ค. 2015 - 11 ก.พ. 2015

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของจุฬาลักษณ์ 2 ปีล่าสุด

  Year Policy 2
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อผลักดันให้การกำหนดนโยบายให้มีการลดปริมาณนำตาลในอาหารเสริมสำหรับเด็กของแผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,25 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานนำร่องของสถาบัน และใช้ในการบริหารจัดการการจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายรับให้มากขึ้น ผลการนำไปใช้ทำให้สถาบันมีรายรับสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551-2555 ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2012

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของจุฬาลักษณ์ 4 ปีล่าสุด

  Year Public 8
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่รายการโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เทคโนโลยีชาวบ้าน และสยามรัฐ),1 เม.ย. 2010 - 1 เม.ย. 2010
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์สยามรัฐ การใช้ประโยชน์ :แนะนำผลิตภัณฑ์บิสกิตถั่วเขียว ขนมเด็กเพื่อสุขภาพที่มีนำตาล ไขมัน และโซเดียมตำ,21 ก.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่เอาใจคนรักสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบญจรงค์ ลดนำตาล ไขมัน และโซเดียม,18 ก.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :www.vcharkarn.com การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบ็ญจรงค์ ลดนำตาล ไขมัน และโซเดียม,21 ก.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์บ้านเมือง การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ,22 ก.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ การใช้ประโยชน์ :ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ บิสกิตถั่วเขียวและสแน็คเบญจรงค์,25 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มก-ธกส. การใช้ประโยชน์ :ยืดอายุการเก็บรักษาของปั้นสิบและหมี่กรอบของกลุ่มแม่บ้านภาคกลาง,19 พ.ย. 2012 - 18 ก.พ. 2013
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. การใช้ประโยชน์ :ผลจากการวิจัยนำไปสู่การปรับปรุงกระบวงนการผลิตในโรงงานนำร่องของสถาบัน และการบริหารการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถาบันฯ มียอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551-2555 ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2012

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของจุฬาลักษณ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Commercial 11
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์สแนคที่ใช้ข้าวโพดสีม่วงเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัยในโครงการ"นวัตกรรมสแนคข้าวโพดสีม่วงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน"ไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์แจกในงานสัมมนาวิชาการ"ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111นวัตกรรมใหม่ของวงการเกษตรกรไทย"เพื่อเพิ่มมูลค่าและแสดงศักยภาพของการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวโพดสีม่วง ซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการต่อการเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงดังกล่าว,24 ก.ค. 2012 - 24 ก.ค. 2013
  2006 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :ผลิตเพื่อจำหน่าย,1 ม.ค. 2006 - 25 ก.ย. 2009
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :ประยุกต์ใช้แป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชสำเร็จรูป (Daily Cup) และผลิตภัณฑ์ขนมพองกรอบ (Goody snack),1 ก.พ. 2010 - 31 ม.ค. 2011
  2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :ผลิตเพื่อจำหน่ายที่ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ,1 ม.ค. 2007 - 25 ก.ย. 2009
  2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพ้ฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :การผลิตเพื่อจำหน่ายที่ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพ้ฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,1 ม.ค. 2003 - 2 ต.ค. 2009
  2004 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพ้ฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :การผลิตเพื่อจำหน่ายที่ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพ้ฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,1 ม.ค. 2004 - 2 ต.ค. 2009
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงผักสีม่วงเพื่อจำหน่าย,9 ธ.ค. 2010 - 9 ธ.ค. 2020
  2005 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :ผลิตเพื่อจำหน่าย ณ ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,1 ธ.ค. 2005 - 24 ก.ย. 2009
  2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :ผลิตเพื่อจำหน่ายที่ห้องจำหน่ายของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ,1 ม.ค. 2003 - 25 ก.ย. 2009
  2002 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :ผลิตเพื่อจำหน่ายที่ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ,1 ม.ค. 2002 - 25 ก.ย. 2009
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามกาบาไรซ์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012