แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวิชาญ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวิชาญ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 55
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ม. ขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ ครั้งที่๑,28 มึ.ค. 2006 - 30 มึ.ค. 2006
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302413 ชื่อวิชา Medicinal Plants,2 พ.ย. 2009 - 27 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302412 ชื่อวิชา Forest Plants Systematics,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,1 ก.ค. 2009 - 31 ส.ค. 2009
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2014
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Meiji University, Tokyo, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Today and Yesterday for Lacquer ware industry and art in Asia,25 ก.ค. 2010 - 25 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2014
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2014
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมศิลปากร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาวิชาการ ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี,20 มิ.ย. 2010 - 23 มิ.ย. 2010
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างสารหอมในเนื้อไม้กฤษณาด้วยการสารเคมีกระตุ้น แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ม.ค. 2013 - 30 เม.ย. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความหลากหลายของพืชสกุลมะม่วง พันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูกในประเทศไทย,25 ก.พ. 2015 - 26 ก.พ. 2015
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302532 ชื่อวิชา Advanced Forest Plant Systematics,19 ธ.ค. 2011 - 15 มึ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,13 มิ.ย. 2011 - 26 ส.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,7 มิ.ย. 2010 - 27 ส.ค. 2010
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยด้วยเทคนิครอยพิมพ์ดีเอนเอ แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง,1 ต.ค. 2012 - 30 มึ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302572 ชื่อวิชา Beneficial Fungi in Forest Ecosystems,1 ก.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ให้ยางรัก แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2017
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการติดป้ายชื่อพรรณไม้ต้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 30 พ.ย. 2012
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302513 ชื่อวิชา Urban Ecology,1 ต.ค. 2015 - 12 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,1 ก.ย. 2015 - 12 ธ.ค. 2015
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302484 ชื่อวิชา Biotech.for Forest Tree Seedling Production,4 ม.ค. 2016 - 30 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สรีรวิทยาของพืช และการใช้สารกระตุ้นและยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช,24 มึ.ค. 2016 - 25 มึ.ค. 2016
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,2 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,24 มิ.ย. 2013 - 30 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,24 มิ.ย. 2013 - 30 ส.ค. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความหลากหลายของพืชสกุลมะม่วง พันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูกในประเทศไทย,25 ก.พ. 2015 - 26 ก.พ. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302433 ชื่อวิชา Edible Wild Plants,4 ก.พ. 2013 - 8 มึ.ค. 2013
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 007513 ชื่อวิชา Medicinal Plant Production,3 พ.ย. 2008 - 31 มึ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 302413 ชื่อวิชา Medicinal Plants,3 พ.ย. 2008 - 31 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,2 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 302532 ชื่อวิชา Advanced Forest Plant Systematics,3 พ.ย. 2008 - 31 ธ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 302532 ชื่อวิชา Advanced Forest Plant Systematics,10 พ.ย. 2008 - 10 มึ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302412 ชื่อวิชา Forest Plants Systematics,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณา แหล่งทุน :ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน และส่วนตัว,1 พ.ค. 2013 - 30 เม.ย. 2015
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปรียบเทียบของการสร้างสารหอมของกฤษณากับไม้หอม แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 มิ.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แก่นจันทน์ ไม้หอมที่น่าสนใจต่อการปลูกในประเทศไทย,22 ส.ค. 2009 - 22 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,5 มิ.ย. 2012 - 31 ส.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,2 ก.ค. 2012 - 31 ก.ค. 2012
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความหลากหลายของพืชสกุลมะม่วง (Mangifera L.) พันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูกในประเทศไทย,25 ก.พ. 2015 - 26 มิ.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302412 ชื่อวิชา Forest Plants Systematics,23 มิ.ย. 2014 - 29 ส.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณาในแปลงปลูก แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ให้ยางรัก แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,1 ต.ค. 2015 - 29 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302531 ชื่อวิชา Forest Plant Genetic Resources & Management,2 พ.ย. 2015 - 12 ธ.ค. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของวิชาญ 5 ปีล่าสุด

Year Policy 11
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :ทราบความหลากชนิดเพื่อทราบสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์พืชในสกุลนี้,18 ส.ค. 2008 - 18 ส.ค. 2008
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมศิลปากร การใช้ประโยชน์ :การกรีดยางรัก,22 มิ.ย. 2010 - 22 มิ.ย. 2010
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษายางรัก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก การใช้ประโยชน์ :การผลิตยางรัก,22 มิ.ย. 2010 - 22 มิ.ย. 2010
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิโครงการหลวง การใช้ประโยชน์ :การรวบรวมพันธุ์ต้นรักแกนมอเพื่อพัฒนาไปการปลูกเป็นสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อการกรีดยาง,3 มิ.ย. 2013 - 31 พ.ค. 2014
2015 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร การใช้ประโยชน์ :นำไปจัดทำเอกสารในการฝึกอบรมเกษตรกร,25 ก.พ. 2015 - 26 มิ.ย. 2015
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับอนุรักษ์สัตว์ตระกูลเสือ,26 ม.ค. 2009 - 2 ก.พ. 2009
2014 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :เพิ่มรายชื่อพืช Aquilaria rugosa K. L-Cong & Kressler ในหนังสือพรรณไม้ในประเทศไทย,1 ม.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมป่าไม้ การใช้ประโยชน์ :ทราบลักษณะนิเวศต่อการปลูก,18 พ.ย. 2008 - 18 พ.ย. 2008
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ออป. การใช้ประโยชน์ :การปลูกสร้างไม้ที่มีเนื้อไม้หอม,17 ก.ค. 2008 - 17 ก.ค. 2008
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำรายชื่อพรรณไม้ทนน้ำท่วมมาปลูกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2014
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมป่าไม้ การใช้ประโยชน์ :เป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรช่วยการปลูกป่าและตระหนักถึงประโยชน์ของไม้กฤษณา,4 มิ.ย. 2012 - 30 ส.ค. 2012

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของวิชาญ 3 ปีล่าสุด

Year Public 4
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เป็นสร้างความร่วมมือด้านวิจัยทั้งเสริมสร้างพัฒนาบุคคลากร ทุนและด้านวิชาการระหว่างคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยTottori ประเทศญี่ปุ่น,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2014
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การจัดทำรายงานรายชื่อของพรรณพืชทนน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล,1 ต.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2013
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิตคณะวนศาสตร์ระดับป.ตรี การใช้ประโยชน์ :การดำรงชีพในป่า พืชอาหารป่า,19 ต.ค. 2007 - 19 ต.ค. 2007
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ,6 มึ.ค. 2012 - 20 มิ.ย. 2012

แสดงความคิดเห็น

(0)