แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุรพงษ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุรพงษ์ 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037371 ชื่อวิชา Principles of Plant Propagation,25 ส.ค. 2015 - 1 ก.ย. 2015