Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural ScienceสาขาApplied Chemistry), Tokyo University of Agriculture, JAPAN

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของบงกชรัตน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของบงกชรัตน์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 7
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591531 ชื่อวิชา Environmental Toxicology & Control,18 ธ.ค. 2013 - 18 ธ.ค. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์เพื่อการใช้น้ำ แหล่งทุน :สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,1 มี.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและดินตะกอนในอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แหล่งทุน :สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,1 ก.พ. 2013 - 31 ต.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591591 ชื่อวิชา Applied Research Technique in Environment,10 ก.ย. 2013 - 10 ก.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591531 ชื่อวิชา Environmental Toxicology & Control,18 ธ.ค. 2012 - 18 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำและน้ำใช้,7 ส.ค. 2013 - 7 ส.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและดินตะกอนในอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แหล่งทุน :สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,1 ก.พ. 2012 - 31 ต.ค. 2012