Person Image

    Education

    • ปวส.(เกษตรกรรมทั่วไป), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลำปาง, ไทย, 2534
    • วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ไทย, 2536
    • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกาญจน์เจริญ