Person Image

  Education

  • Ph.D..(0Product Development , Massey University, NEW ZEALAND
  • M.Tech.(0Product Development , Massey University, NEW ZEALAND
  • วท.บ.(;วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของหทัยรัตน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของหทัยรัตน์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 69
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเพื่อขัดหินปูนสำหรับสุนัขแบบเนื้อเหนียวหยุ่น แหล่งทุน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 เม.ย. 2013 - 20 ก.พ. 2014
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,15 ธ.ค. 2008 - 18 ธ.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์,23 ต.ค. 2008 - 23 ต.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย,31 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,15 ธ.ค. 2008 - 18 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006344 ชื่อวิชา Clothing & Man,16 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสบู่ก้อนใสและก้อนขุ่นจากน้ำมันสบู่ดำ,20 ต.ค. 2009 - 20 ต.ค. 2009
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนานีโอโซมจากน้ำมันสบู่ดำสายพันธุ์ไร้พิษเพื่อประยุกต์ใช้ในทางเครื่องสำอาง แหล่งทุน :โครงการเคยูไบโอดีเซล-สวพปี2554,30 ก.ย. 2011 - 1 ต.ค. 2013
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,15 ธ.ค. 2008 - 18 ธ.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์,23 ต.ค. 2008 - 23 ต.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์,27 มี.ค. 2008 - 27 มี.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย,31 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,10 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,24 มิ.ย. 2010 - 1 ก.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,10 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,13 ก.ค. 2009 - 15 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,25 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Consumer Research Techniques for Product Development,30 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,7 มิ.ย. 2010 - 16 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,14 มิ.ย. 2010 - 23 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054462 ชื่อวิชา Consumer Research In Agro-Indus.Pro.Develop.,14 มิ.ย. 2012 - 28 มิ.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,14 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,5 ม.ค. 2012 - 9 ม.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054457 ชื่อวิชา Traditional Food Product Development,8 มิ.ย. 2011 - 21 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,16 มิ.ย. 2011 - 16 มิ.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,7 ม.ค. 2012 - 7 ม.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,16 มิ.ย. 2011 - 16 ก.พ. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,24 ส.ค. 2015 - 14 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,14 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,11 ม.ค. 2015 - 25 ม.ค. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,12 พ.ย. 2012 - 25 มี.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,12 พ.ย. 2012 - 26 พ.ย. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป,1 ก.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,26 ส.ค. 2013 - 10 ก.ย. 2018
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,1 พ.ค. 2013 - 1 ต.ค. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,17 ส.ค. 2015 - 31 ส.ค. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,20 ส.ค. 2012 - 31 ส.ค. 2017
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,19 ส.ค. 2013 - 30 ส.ค. 2013
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร,20 ก.พ. 2017 - 28 ก.พ. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,17 ส.ค. 2015 - 31 ส.ค. 2015
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,16 ม.ค. 2017 - 28 ม.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,16 ม.ค. 2017 - 28 ม.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,16 ม.ค. 2017 - 28 ม.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,29 ส.ค. 2016 - 19 ก.ย. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,28 ส.ค. 2017 - 11 ก.ย. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,29 ส.ค. 2016 - 19 ก.ย. 2016
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,10 พ.ย. 2008 - 13 พ.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,29 มิ.ย. 2009 - 1 ก.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้สกัดสารและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์,23 ต.ค. 2008 - 23 ต.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย,31 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์,27 มี.ค. 2008 - 27 ต.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,10 พ.ย. 2008 - 13 พ.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054456 ชื่อวิชา Nutritional Product Development,12 พ.ย. 2008 - 26 พ.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,22 มิ.ย. 2009 - 23 มิ.ย. 2009
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แบบเสนอโครงการขยายการผลิตไลโบโซมจากมะขามป้อมจากสายพันธุ์ที่ผ่านการคักเลือก แหล่งทุน :วช สวพ,30 ก.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม ,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จากโปรตีนรำข้าว,21 มี.ค. 2017 - 22 มี.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จากโปรตีนรำข้าว,28 มี.ค. 2017 - 29 มี.ค. 2017
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตสารสำคัญจากรำข้าวไรซ์เบอรี่สกัดน้ำมันเพื่อ ผลิตภัณฑ์เสริม สุขภาพและความงาม แหล่งทุน :สภาวิจัยแห่งชาติ,30 มี.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การผลิตโปรตีนรำข้าวที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,10 พ.ย. 2014 - 30 มี.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสกัดและศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของใยอาหารจากรำข้าวสกัดไขมัน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 พ.ย. 2016 - 31 พ.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,21 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของหทัยรัตน์ 3 ปีล่าสุด

  Year Commercial 3
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน 2 ราย การใช้ประโยชน์ :นำไลโบโซมจากมะขามป้อมไปผลิตประกอบในเครื่องสำอางหลายชนิด,20 ส.ค. 2010 - 23 ก.ย. 2010
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เมดิฟูดส์ ประเทศไทย จำกัด การใช้ประโยชน์ :“การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต และโปรตีนอัลบูมินจากรำข้าวหีบเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ” ,13 ส.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2015
  2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เมดิฟูดส์ ประเทศไทย จำกัด ขอทุน ITAP การใช้ประโยชน์ :การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทเข้มข้นสูงจากรำข้าว ,15 พ.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2017