Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • Ph.D.(Forest Ecology), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2536

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวิพักตร์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวิพักตร์ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304321 ชื่อวิชา Dendrochronology,2 ส.ค. 2011 - 8 ก.ย. 2011