Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2531
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอัญชลี

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอัญชลี 2 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โคลส(ประเทศไทย)จำกัด การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แตงกวา,16 ส.ค. 2010 - 16 ส.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โทรทัศน์ช่อง 7 สี การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อโทรทัศน์ เรื่อง “การพัฒนาแตงกวาให้ต้านทานโรคราน้ำค้างด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ” ใน รายการข่าวภาคเที่ยง ช่วงเกษตรวันนี้ ข่วาวภาคเที่ยง วันที่ 4 พฤษภาคม 2554,4 พ.ค. 2011 - 4 พ.ค. 2011