Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2525
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Recreation Resources), Colorado State University, สหรัฐอเมริกา, 2539

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนภวรรณ ฐานะกาญจน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนภวรรณ ฐานะกาญจน์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 51
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308521 ชื่อวิชา Plan.Models & Techni.for Parks & Recrea.Areas,23 ส.ค. 2010 - 25 ส.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308522 ชื่อวิชา Recreation Impacts,24 ธ.ค. 2009 - 25 ธ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308522 ชื่อวิชา Recreation Impacts,18 ธ.ค. 2009 - 24 ธ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,13 ก.ค. 2009 - 20 ก.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,26 ก.ค. 2010 - 28 ก.ค. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308691 ชื่อวิชา Advan.Res.Tech.in Parks,Recrea,& Tourism,12 ธ.ค. 2013 - 12 ธ.ค. 2013
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 303221 ชื่อวิชา Forest Surveying I,11 ก.พ. 2008 - 11 เม.ย. 2008
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308311 ชื่อวิชา Parks, Recreation & Nature Tourism,24 ส.ค. 2010 - 26 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308521 ชื่อวิชา Plan.Models & Techni.for Parks & Recrea.Areas,4 ส.ค. 2010 - 5 ส.ค. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,26 ธ.ค. 2013 - 26 ธ.ค. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครอง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,20 ม.ค. 2014 - 19 ม.ค. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,26 พ.ย. 2013 - 26 พ.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308311 ชื่อวิชา Parks, Recreation & Nature Tourism,16 ต.ค. 2014 - 21 ต.ค. 2014
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,28 พ.ย. 2016 - 28 พ.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,28 พ.ย. 2016 - 28 พ.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,26 ก.ย. 2016 - 26 ก.ย. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,9 พ.ค. 2017 - 9 พ.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308691 ชื่อวิชา Advan.Res.Tech.in Parks,Recrea,& Tourism,1 พ.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2017
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea Area Manag.,29 มิ.ย. 2009 - 1 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308521 ชื่อวิชา Plan.Models & Techni. Parks & Recrea. Areas,6 ก.ค. 2009 - 13 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea Area Manag.,3 ส.ค. 2009 - 10 ส.ค. 2009
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,10 พ.ย. 2014 - 12 พ.ย. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครอง แหล่งทุน :สวพ. มก.,31 ม.ค. 2014 - 28 ก.พ. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,4 ก.ย. 2013 - 4 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,19 พ.ย. 2013 - 19 พ.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ค่านิยมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครอง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea Area Manag.,8 ส.ค. 2011 - 10 ส.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,29 ธ.ค. 2011 - 29 ธ.ค. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,28 ส.ค. 2013 - 28 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308611 ชื่อวิชา Advan.Human Dimen.for Parks & Recrea. Areas,29 ส.ค. 2013 - 29 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,19 พ.ย. 2013 - 19 พ.ย. 2013
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พฤติกรรมการอนุรักษ์ของเยาวชน แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,9 มิ.ย. 2018 - 9 มิ.ย. 2019
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,28 ส.ค. 2013 - 28 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308611 ชื่อวิชา Advan.Human Dimen.for Parks & Recrea. Areas,29 ส.ค. 2013 - 29 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,19 พ.ย. 2013 - 19 พ.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308611 ชื่อวิชา Advan.Human Dimen.for Parks & Recrea. Areas,15 ส.ค. 2013 - 15 ส.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308311 ชื่อวิชา Parks, Recreation & Nature Tourism,21 ส.ค. 2012 - 21 ส.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308311 ชื่อวิชา Parks, Recreation & Nature Tourism,3 ก.ย. 2013 - 3 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,19 พ.ย. 2013 - 19 พ.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308311 ชื่อวิชา Parks, Recreation & Nature Tourism,28 ต.ค. 2014 - 30 ต.ค. 2014
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101261 ชื่อวิชา Intro.to Natural Resource & Envi.Econ.,15 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308691 ชื่อวิชา Advan.Res.Tech.in Parks,Recrea,& Tourism,30 เม.ย. 2018 - 30 เม.ย. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308591 ชื่อวิชา Research Techni. in Parks, Recrea, & Tourism,4 พ.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308691 ชื่อวิชา Advan.Res.Tech.in Parks,Recrea,& Tourism,30 เม.ย. 2018 - 30 เม.ย. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,19 ธ.ค. 2017 - 19 ธ.ค. 2019
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,24 ส.ค. 2020 - 7 ก.ย. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,3 ม.ค. 2020 - 30 ธ.ค. 2022
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,24 ส.ค. 2020 - 7 ก.ย. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,3 ม.ค. 2020 - 30 ธ.ค. 2022
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308611 ชื่อวิชา Advan.Human Dimen.for Parks & Recrea. Areas,14 ก.ย. 2020 - 21 ก.ย. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,3 ม.ค. 2020 - 30 ธ.ค. 2022

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของนภวรรณ ฐานะกาญจน์ 2 ปีล่าสุด

  Year Public 4
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อุทยานแห่งชาติกุยบุรี การใช้ประโยชน์ :นำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการช้างป่า,12 ก.ย. 2007 - 14 ต.ค. 2010
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :นำผลการวิจัยไปใช้จัดการผู้มาเยือน,22 พ.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2010
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก การใช้ประโยชน์ :นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานไปใช้จริงในพื้นที่,20 ม.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2010
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน การใช้ประโยชน์ :นำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการชุมชนท้องถิ่นในเขตอุทยานแห่งชาติ,26 มี.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2010