แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสมโภชน์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสมโภชน์ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052314 ชื่อวิชา Principles of Food Analysis,8 พ.ย. 2004 - 8 พ.ย. 2004
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ให้สัมภาษณ์การวิจัยเรื่อง นโยบายและผลกระทบฃองการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย,15 มี.ค. 2007 - 15 มี.ค. 2007
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสมุทรสงคราม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มาตรฐานและกฎระเบียบของการผลิตอาหารฮาลาล,3 ส.ค. 2009 - 9 ส.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมนิสิตภาคฤดูร้อน,12 พ.ค. 2010 - 12 พ.ค. 2010
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เรื่อง "การประเมินคุณค่าอาหารทางโภชนาการในหนูทดลองและคน/อาหารฮาลาล" ในการฝึกงานนักศึกษา หลักสูตรรวม ปี 2557 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม,21 พ.ค. 2014 - 21 พ.ค. 2014