Person Image

  Education

  • ศศ.ด. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2545
  • คม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (อุดมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2536
  • ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2526

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวรรณดี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวรรณดี 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 28
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,25 ก.ค. 2012 - 25 ก.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176693 ชื่อวิชา Action Research in Vocational Education,26 ก.ค. 2012 - 26 ก.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุรภาพ,27 ก.ค. 2012 - 27 ก.ค. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสถานีวิจัย มก. แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสถานีวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สวพ.,2 เม.ย. 2007 - 30 ส.ค. 2007
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยโครงการตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง,27 เม.ย. 2012 - 27 เม.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ระเบียบวิธีวิจัย,16 ก.พ. 2012 - 16 ก.พ. 2012
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมโภชนาการแห่ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 3 เรื่อง "ภาคีร่วมใจ โภชนาการไทยมั่นคง" อภิปรายใน Symposium เรื่องโภชนาการเชิงรุก: ปลุกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็ก หัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานทางโภชนาการในระดับอุตสาหกรรม" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบแทค บางนา กรุงเทพมหานคร,3 ต.ค. 2008 - 3 ต.ค. 2008
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานมาตรฐานสินค้าอาหารเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร,24 พ.ย. 2010 - 25 พ.ย. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ปัญหาของเกษตรกรรายย่อย ทางเลือกและการดำรงอยู่,24 มิ.ย. 2009 - 24 มิ.ย. 2009
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง,27 เม.ย. 2012 - 27 เม.ย. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและจำหน่ายของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว แหล่งทุน :วช.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,19 ธ.ค. 2012 - 19 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ,9 ต.ค. 2012 - 10 ต.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ เชิญโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สถานการณ์ตลาดข้าวอินทรีย์และตลาดข้าวแปรรูปกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ผลิต,24 ม.ค. 2013 - 25 ม.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2012
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การบริหารจัดการที่ดีและเส้นทางการเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพและการมีชีวิตที่ดีของวิสาหกิจช แหล่งทุน :วช,4 ส.ค. 2014 - 19 ส.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,17 มิ.ย. 2014 - 17 ส.ค. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 60,23 ส.ค. 2013 - 27 ส.ค. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,14 ส.ค. 2013 - 14 ส.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,17 ส.ค. 2015 - 17 ส.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน,5 มี.ค. 2015 - 6 ส.ค. 2015
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Built Environment,12 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553591 ชื่อวิชา Research Methods in Landscape Architecture,8 มิ.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,8 มิ.ย. 2015 - 8 มิ.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176697 ชื่อวิชา Seminar,21 ส.ค. 2015 - 21 ส.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,8 มิ.ย. 2015 - 8 มิ.ย. 2015

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของวรรณดี 5 ปีล่าสุด

  Year Policy 9
  2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จังหวัดอ่างทอง การใช้ประโยชน์ :ได้ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์) ได้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ารับฟังเพื่อนำแผนพัฒนาที่ได้จากผลการวิจัยไปปรับใช้,28 พ.ย. 2008 - 28 พ.ย. 2012
  2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :การเผยแพร่ผลงานวิจัยระบการจัดการการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน ที่ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดมูลค่าและทำให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ,4 พ.ย. 2008 - 6 พ.ย. 2008
  2007 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกองทัพเรือ การใช้ประโยชน์ :เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา ความเกี่ยวข้องกัน แนวโน้มในการเสริมสร้างความมั่นคง แห่งแผ่นดิน ซึ่งแต่ละสถาบันเป็นหลักในการผลิตบุคลากรออกไปรับใช้ประเทศชาติในสาขาที่ตนถนัด ให้ได้มุมมอง ที่กว้างขวางและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ,27 เม.ย. 2007 - 27 เม.ย. 2007
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กองบัญชาการทหารสูงสุด การใช้ประโยชน์ :นำผลประเมินเพื่อไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง,30 มี.ค. 2009 - 30 มี.ค. 2009
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อผลักดันให้การกำหนดนโยบายให้มีการลดปริมาณนำตาลในอาหารเสริมสำหรับเด็กของแผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,25 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด การใช้ประโยชน์ :การนำข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปสู่การทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อในการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายให้กับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์,25 ม.ค. 2010 - 26 ม.ค. 2010
  2011 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปี 2554,1 ต.ค. 2011 - 28 ก.ย. 2012
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จังหวัดเพชรบูรณ์ การใช้ประโยชน์ :การจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด (การผลิตและจำหน่ายของเกษตรกร) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ,25 ม.ค. 2010 - 26 ม.ค. 2010
  2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานนำร่องของสถาบัน และใช้ในการบริหารจัดการการจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายรับให้มากขึ้น ผลการนำไปใช้ทำให้สถาบันมีรายรับสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551-2555 ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2012

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของวรรณดี 3 ปีล่าสุด

  Year Public 7
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จ. อ่างทอง การใช้ประโยชน์ :1)การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย 2)พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันมาซึ่งการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยรักษาธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ 3)ค้นหาศักยภาพทางการผลิตของพืชทางการเกษตรเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ4)จัดทำแผนแม่บทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง,31 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง การใช้ประโยชน์ :ผลจากการสะท้อนข้อมูลสู่เวทีชุมชนทำให้เกษตรกรตระหนักชัดถึงความยากจนในการประสบความสำเร็จด้วยวิถีการผลิตแบบเดิม ซึ่งเกษตรกรได้ระดมความคิดร่วมกันเพื่อการแสวงหาแนวทางเลือกใหม่ในการผลิตในพื้นที่ที่ลดลงแต่ให้ผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างพลังในการต่อรองทางการตลาด และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยได้ทำการศึกษารูปแบบการทดลองปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจของเกษตรกร,26 ต.ค. 2007 - 31 ต.ค. 2008
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร อ. แสวงหา จ. อ่างทอง การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเกษตรกร ต.บ้านพราน อ แสวงหา จ. อ่างทอง โดยนำอ้อยซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนมาแปรรูปเป็นน้ำตาลทรายแดง,9 ธ.ค. 2008 - 14 ธ.ค. 2008
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบต.วังกวาง การใช้ประโยชน์ :นำเสนอแนวทางในการปรับระบบการผลิตและจำหน่ายของเกษตรกรในพื้นที่สูง,27 พ.ย. 2010 - 28 พ.ย. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ต.น้ำหนาว การใช้ประโยชน์ :ประสบการณ์ในการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายให้สอดคล้องกับพื้นที่สูง,18 ธ.ค. 2010 - 19 ธ.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วัดโคกมน การใช้ประโยชน์ :ประสบการณ์จากความสำเร็จในการทดลองปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและการตลาดของเกษตรกร,4 ธ.ค. 2010 - 5 ธ.ค. 2010
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. การใช้ประโยชน์ :ผลจากการวิจัยนำไปสู่การปรับปรุงกระบวงนการผลิตในโรงงานนำร่องของสถาบัน และการบริหารการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถาบันฯ มียอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551-2555 ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2012