Person Image

  Education

  • M.Phil., Massey University, New Zealand
  • D.V.M., Kasersart University, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุวิชา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุวิชา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 15
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทท๊อปฟีดจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กระบวนการผลิตอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสัตว์,6 พ.ย. 2006 - 6 พ.ย. 2006
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทมิตรภาพอาหารสัตว์จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขึ้นรูปเม็ดอาหารด้วยความร้อนและความชื้น,6 ก.พ. 2009 - 6 ก.พ. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01541541 ชื่อวิชา Emerging and Re-emerging Zoonoses,2 พ.ย. 2010 - 4 พ.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้เข้าอบรมจากกรมปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจซากโคและกระบือ,8 มิ.ย. 2009 - 10 มิ.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Upland Project, Chaingmai University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :How to use Ucinet software.,21 เม.ย. 2011 - 22 เม.ย. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนกฯ แหล่งทุน :สกว,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510512 ชื่อวิชา Vet.Hazar.Subs.& Tox.Waste & Ani.By-prod.Mgt.,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01503521 ชื่อวิชา Diseases of Swine I,7 มิ.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมผู้ประกอบการสัตวแพทย์ชั้นสอง,3 พ.ค. 2014 - 3 พ.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณภาพน้ำและเชื้อดื้อยาในระบบการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย แหล่งทุน :กองทุนฮูเวฟาร์มา,1 ก.ย. 2014 - 31 ส.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการขยายตัวของสวนยางพาราและการเพิ่มความเสี่ยงของโรคติดต่อที่นำโดยพาหะในภาคตะวันออกของประเทศไท แหล่งทุน :IDRC/FBLI,1 มี.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2017
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510411 ชื่อวิชา Veterinary Public Health,10 ต.ค. 2014 - 10 ต.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ฮูเวฟาร์มา ประเทศไทยจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ลึกแต่ไม่ลับ กับยาต้านจุลชีพ บีบต้นทุนต่ำ ภาค 3,18 ส.ค. 2014 - 18 ส.ค. 2014