Person Image

  Education

  • M.L.A.(Landscape Architecture ), University of Georgia , U.S.A.
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศศิยา

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของศศิยา 1 ปีล่าสุด

  Year Policy 2
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานจังหวัดสระบุรี การใช้ประโยชน์ :การกำหนดนโยบายในการกำกับและขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานเชิงเกษตรนิเวศ ของผู้ประกอบการจังหวัดสระบุรี,14 ก.พ. 2010 - 13 มี.ค. 2013
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานจังหวัดสระบุรี การใช้ประโยชน์ :การกำหนดมาตรการและตัวชี้วัดในการส่งเสริมการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศในจังหวัดสระบุรี,3 ก.พ. 2010 - 13 มี.ค. 2013