แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนุษรา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนุษรา 5 ปีล่าสุด

Year Academic 38
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย,11 พ.ค. 2009 - 12 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ Atomic absorption,22 พ.ย. 2008 - 22 พ.ย. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดน้ำเสีย,29 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419536 ชื่อวิชา Advanced Industrial Microbiology,1 พ.ย. 2009 - 24 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Mona rice แหล่งทุน :สำนักนวตกรรมแห่งชาติ,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202596 ชื่อวิชา Selected Topics in Chemical Engineering,27 ม.ค. 2009 - 28 ม.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009431 ชื่อวิชา Soil Chemistry,15 ก.พ. 2010 - 5 มี.ค. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงจากน้ำเสียโรงงานผลิตเบียร์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,24 ม.ค. 2012 - 24 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มลพิษสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม,28 ก.พ. 2012 - 28 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่ได้ขอโครงการต่อยอด แหล่งทุน :ไม่ได้ขอโครงการต่อยอด,1 มี.ค. 2012 - 1 มี.ค. 2012
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,3 เม.ย. 2017 - 3 เม.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,10 พ.ย. 2016 - 10 พ.ย. 2016
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,3 ม.ค. 2013 - 10 ม.ค. 2013
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,3 เม.ย. 2017 - 3 เม.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ,10 พ.ย. 2016 - 10 พ.ย. 2016
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principle of Biofuel Engineering,25 ก.พ. 2020 - 3 มี.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,16 ธ.ค. 2019 - 16 ธ.ค. 2019
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principle of Biofuel Engineering,25 ก.พ. 2020 - 3 มี.ค. 2020
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายพิเศษเรื่องการใช้เครื่อง AAS,22 พ.ย. 2008 - 23 พ.ย. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202596 ชื่อวิชา Selected Topics in Chemical Engineering,27 ม.ค. 2009 - 28 ม.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มลพิษอินทรีย์สิ่งแวดล้อม,4 พ.ย. 2008 - 30 ธ.ค. 2008
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดนำเสีย,4 ต.ค. 2010 - 4 ต.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียวและการหมักแบบสองขั้นตอน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,24 ม.ค. 2012 - 24 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มลพิษอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม,28 ก.พ. 2012 - 28 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่ได้ขอโครงการต่อยอด แหล่งทุน :ไม่ได้ขอโครงการต่อยอด,1 มี.ค. 2012 - 1 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,19 ม.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตก๊าซมีเทนจากหญ้าเนเปียร์โดยการหมักแบบสองขั้นตอน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่ง มก.,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,19 ม.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2013
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,3 เม.ย. 2017 - 3 เม.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,10 พ.ย. 2016 - 10 พ.ย. 2016
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,3 เม.ย. 2017 - 3 เม.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,7 ธ.ค. 2016 - 7 ธ.ค. 2016
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,15 มี.ค. 2021 - 16 มี.ค. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principle of Biofuel Engineering,25 ก.พ. 2020 - 3 มี.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษน้ำ,16 ธ.ค. 2019 - 16 ธ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัชพืชต่างๆ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,12 ธ.ค. 2018 - 11 ธ.ค. 2019