Person Image

    Education

    • ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
    • ค.ม.( โสตทัศนศึกษา ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535
    • ศษ.บ.( เทคโนโลยีการศึกษา ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2531

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพิชัย