Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบางพระ, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอภันตรี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอภันตรี 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 3
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47,17 มี.ค. 2009 - 20 มี.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551,28 พ.ย. 2008 - 29 พ.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47,17 มี.ค. 2009 - 20 มี.ค. 2009