แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุนีย์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุนีย์ 3 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 4 ธ.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051525 ชื่อวิชา Probiotics & Applications in Agro-Industry,3 พ.ย. 2010 - 17 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051484 ชื่อวิชา Feed Biotechnology,4 พ.ย. 2010 - 17 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051484 ชื่อวิชา Feed Biotechnology,4 พ.ย. 2010 - 10 ก.พ. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051484 ชื่อวิชา Feed Biotechnology,5 พ.ย. 2009 - 18 ก.พ. 2010
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ขนมครกแช่เยือกแข็ง แหล่งทุน :วช.,25 เม.ย. 2016 - 24 เม.ย. 2018