แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพิณทิพย์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพิณทิพย์ 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,1 ก.ค. 2008 - 1 ก.ย. 2010