แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศศิธร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศศิธร 4 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02212512 ชื่อวิชา Eng.Properties of Biol.Materials & Food Prod.,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02212512 ชื่อวิชา Eng.Properties of Biol.Materials & Food Prod.,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02212312 ชื่อวิชา Physical Properties of Food Materials,14 พ.ย. 2011 - 28 ก.พ. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02212312 ชื่อวิชา Physical Properties of Food Materials,14 พ.ย. 2011 - 28 ก.พ. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,2 ม.ค. 2013 - 29 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดนางฟ้า ต่อการถนอมคุณภาพของเนื้อไก่ : คุณภาพเนื้อ แหล่งทุน :ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน,2 ม.ค. 2013 - 29 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,2 ม.ค. 2013 - 29 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดนางฟ้า ต่อการถนอมคุณภาพของเนื้อไก่ : คุณภาพเนื้อ แหล่งทุน :ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มก.,2 ม.ค. 2013 - 29 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,2 ม.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดนางฟ้า ต่อการถนอมคุณภาพของเนื้อไก่ : คุณภาพเนื้อ แหล่งทุน :ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มก.,2 ม.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02043577 ชื่อวิชา Food Safety Analysis in Livestock Produce,7 พ.ย. 2013 - 27 ก.พ. 2014
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034111 ชื่อวิชา Overview of Agricultural Biotechnology,29 ส.ค. 2016 - 5 ก.ย. 2016