Person Image

  Education

  • Dr.Med.Vet., The School of Veterinary Medicine Hannover, เยอรมัน, 2546
  • สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุเจตน์

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสุเจตน์ 3 ปีล่าสุด

  Year Commercial 5
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย การใช้ประโยชน์ :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก. การใช้ประโยชน์ : ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนจำหน่าย,1 ต.ค. 2011 - 24 ก.พ. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตอาหารไก่ไข่เสริมไอโอดีน, พรีมิกซ์ไก่ไข่เสริมไอโอดีน ในระดับที่แนะนำจากงานวิจัย,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเกษมชัยฟาร์มกรุ๊ปจำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเบทาโกร อโกรกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013