แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของโกศล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของโกศล 4 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของโกศล 1 ปีล่าสุด