Person Image

  Education

  • BACHELOR OF SCIENCE (BIOLOGY), DEPARTMENT OF BIOLOGY , FACULTY OF SCIENCE, KHON KAEN UNIVERSITY, ไทย, 2526
  • MASTER OF SCIENCE (AGRICULTURE) DEPARTMENT OF AGRONOMY , FACULTY OF AGRICULTURE, KASETSART UNIVERSITY, ไทย, 2544
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY (AGRONOMY) DEPARTMENT OF AGRONOMY , FACULTY OF AGRICULTURE, KASETSART UNIVERSITY, ไทย, 2554
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลียเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุปราณี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุปราณี 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 58
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401555 ชื่อวิชา Physiology of Plant Growth & Development,19 ส.ค. 2009 - 20 ก.ย. 2073
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029461 ชื่อวิชา Cropping System,1 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบรรยาย ฝืกงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช,12 มี.ค. 2009 - 29 เม.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบรรยาย ฝืกงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช ,24 เม.ย. 2009 - 28 เม.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันโรคและแมลงในโรงเก็บ แหล่งทุน :สวพ.มก. และ หน่วยงานต้นสังกัด,1 ก.ย. 2009 - 21 ต.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,26 ต.ค. 2009 - 26 ต.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัทรพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์,12 มี.ค. 2008 - 29 ต.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัเกษตรศาสสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ราชภัฏต่างๆ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคัมคุณภาพเมล็ดพันธุ์,4 ม.ค. 2009 - 28 ต.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารควบคุมการออกดอกร่วมกับการเพิ่มแสงไฟที่มีผลต่อการออกดอกของแก้วมังกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา แหล่งทุน :งบสถานีวิจัยเขาหินซ้อน,1 ธ.ค. 2010 - 31 ต.ค. 2011
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยอิทธิพลหญ้าแฝกกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัย แหล่งทุน :กปร.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ,28 ก.พ. 2011 - 28 ก.พ. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมนสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตข้าวโพด และมันสำปะหลัง,14 ก.ค. 2012 - 14 ก.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้ทนต่อสภาวะแห้งแล้ง และการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตข้าวโพด และมันสำปะหลัง,14 ก.ค. 2012 - 14 ก.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง,23 ต.ค. 2012 - 23 ต.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด แหล่งทุน :สวทช,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อทนต่อสภาวะแห้งแล้ง และการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด แหล่งทุน :ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อำเภอปากช่อง และ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ – ปากช่อง ถ.ธนะรัชต์กม. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“ผลของการเคลือบเมล็ดดว้ยสารอินทรียต์ ่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ด พันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่ าง”,1 ก.ค. 2014 - 12 ก.ค. 2014
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคโนโลยีการใช้สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนาน และใช้ประโยชน์เพื่อผลิตต้นสด แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ต.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2021
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ (บรรยายให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป),1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KSX 5402 และพันธุ์ KSX 5614 ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตอ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา,16 ก.พ. 2017 - 16 ก.พ. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวืทยาลียเทคโนโลยราชมงคลตะวันออก บางพระ ชลบุรึ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษร่วม เรื่อง ผลของการเตลือบเมล็ดพันธุ์ ต่อความงอกและความแข็งแรงของตันอ่อน (Effect of Seed Coating on Germination and Seedling Vigor of Hybrid Corn Single Cross KSX 5402),1 มิ.ย. 2017 - 30 ก.ย. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สถาบันอาชีวศึกษาเกษตร แผนกวิชาพืชศาสตรฺ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ เรื่อง ผลของการเตลือบสารที่มึต่อความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด KSX 5402,1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2018
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ธ.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีลพบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มันสำปะหลัง,8 ม.ค. 2013 - 8 ม.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ต.ค. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ต่อความมีชีวิต และความแข็งแรงของต้นอ่อนข้าวโพด แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน (บรรยายให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป),1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท เรื่อง Influence of municipal solid waste incineration fly ash (MSWIFA) and sewage sludge (SS) application on sweet corn (Zeamays L. saccharata) production and soil properties ของ นางสาววรรณาภรณ์ น่วมคงมั่น รหัส 5730220020 ,1 พ.ค. 2016 - 30 มิ.ย. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ และการผลิตและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ุข้าวโพดในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา,26 ก.พ. 2018 - 27 พ.ค. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง (บรรยายให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป),1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง Smart Farmer ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. หลักสูตร " การบริหารจัดการ การส่งเสริมการจ้ดกิจกรรม กศน. ยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 " ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,23 พ.ค. 2018 - 25 พ.ค. 2018

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของสุปราณี 5 ปีล่าสุด

  Year Policy 7
  2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การใช้สารสกัดสบู่ดำคลุกเมล็ด และฉีดสารป้องกันกำจัดโรครา และแมลง เพื่อเป็นการลดการนำเข้าสารเเคมี ,20 ส.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การลดการนำเข้าสารเเคมี,1 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2011
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การปลูกหญ้าแฝก,1 ต.ค. 2009 - 31 ส.ค. 2010
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีของ มก.,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ MKULB 08-2-32 ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
  2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ ปากช่อง จ นครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :การสอนได้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับ การผลิตเมล็ดพันธุ์ และงานตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
  2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :กำหนด และแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสุปราณี 5 ปีล่าสุด

  Year Public 26
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาครัฐ และเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำเมล็ดพันธุ์ไปปปลูก,3 ก.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2010
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน เทคโนโลยีการเกษตรร้อยเอ็จ และ อยุธยา การใช้ประโยชน์ :นำเมล็ดพันธุ์ไปปลูก,10 ก.ย. 2007 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร การใช้ประโยชน์ :นำเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัย การให้แสง,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ดึ(ห้วยบง 80)และเทคโนโลยีการผลิต,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีของ มก.,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :การใช้ธาตุอาหารรองเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง,1 ต.ค. 2010 - 5 ม.ค. 2012
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน การใช้ประโยชน์ :ปลุกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ,1 ต.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2012
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวืจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :1.จัดฝึกอบรม แนะนำพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรนำไปปลูก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลานมันสำปะหลัง และโรงแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์แนะนำของโครงการ ฯ,1 ต.ค. 2011 - 13 ก.ย. 2012
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผุ้ปลูกมันสำปะหลัง ลานรับซื้อมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง,30 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2012
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง MKULB 08-1-49,2 ม.ค. 2012 - 13 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ มก ๗๒,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลุกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72,1 พ.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลัง พันธุ์ MKULB 08-2-45,1 พ.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานนีวิจัยลพบุรี, สถานีวิจัยเขาหินซ้อน, สถานีวิจัยกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2014
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ การใช้ประโยชน์ :ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :ต้นมันสำปะหลังพันธุ์ “เกษตรศำสตร์ 75”,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2020
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากช่อง ถนน นิคมลำตะคลอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการโครงการ..ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยสารอินทรีย์..ในงานเกษตรพ่อพอเพียง.ตอน หนาวนี้ที่ปากช่อง ณ สวนผักปากช่อง ต. หนองสาหร่าย อ ปากช่อง จ. นครราชสีมา,24 ธ.ค. 2016 - 8 ม.ค. 2017
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราฃสีมาในงานน้อยหน่า และของดึเมืองปากข่อง การใช้ประโยชน์ :การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช ในงานน้อยหน่า และของดึเมืองปากข่อง,1 ก.ค. 2016 - 12 ก.ค. 2016
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยเขาหินซ้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง และเทตโนโลยี,1 ต.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2015
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง และเทตโนโลยี,1 ต.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2015
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45,21 มี.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2013
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัม กาฬสิน ลพบุรี และเพชรบูรณ์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์ มันสำปะหลัง เกษตรศำสตร์ 75,10 เม.ย. 2015 - 30 ธ.ค. 2016
  2017 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยขัาวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงานวิจัย โดยจัดทำโปสเตอร์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคลือบเมล็ดพันธุ์จำนวน 3 เรื่อง 1. การเคลือบเมล็ดที่มีต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่าง (Seed Coating on Quality and Storage Period of Sorghum Seed) 2. การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (Seed Quality Control) 3. ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (Effects of Organic Substance Coating on Storage of Corn Seed) ,8 ธ.ค. 2017 - 11 ธ.ค. 2017
  2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากช่อง ถนน นิคมลำตะคลอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :ร่วมจัดแสดงเมล็ดพันธุ์พืชในงานเกษตรพ่อพอเพียง จากโครงการวิจัยผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารอินทรีย์ ต่อคุณภาพและผลผลิตในเขตชลประทาน และเขตน้ำฝน,16 ก.พ. 2018 - 20 ก.พ. 2018

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสุปราณี 5 ปีล่าสุด

  Year Commercial 17
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การนำเมล็ดพันธุ์ และการกำหนดอายุเมล็ด ที่เก็บ ไปเพื่อใช้ในการสกัดนำมันสบู่ดำ,7 ก.ค. 2009 - 29 ก.ย. 2011
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี การใช้ประโยชน์ :เกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรนำผลงานวิจัยไปปรับใช้,1 ต.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80)ไปผลิตเพื่อจำหน่าย,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :อัตราปุ๋ยที่ได้จากงานวิจัยไปปรับใช้,1 ต.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2011
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ดีของ มก.,1 ต.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2011
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่,4 พ.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2013
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกร ลานรับซื้อมันสำปะหลัง โรงผลิตแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์แนะนำของโครงการ ฯ,1 ต.ค. 2011 - 13 ก.ย. 2012
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลานรับซื้อมันสำปะหลัง โรงแป้งมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง,30 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง MKULB 08-1-49,2 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2015
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ มก ๗๒,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานนีวิจัยลพบุรี, สถานีวิจัยเขาหินซ้อน, สถานีวิจัยกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุืเกษตรศาสตร์ 72,1 ก.ย. 2012 - 30 ก.ย. 2015
  2014 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :ต้นมันสำปะหลังพันธุ์ “เกษตรศำสตร์ 75”,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2020
  2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ไร่พรมชน ต. วังกะทะ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :- การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ และปลอดสาร - การผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ใหม่ของศูนย์วิจัยข้าวโพด ,1 ก.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2020
  2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ไร่มังกรหยก (ธัญวรรณ ผาสุก) บ้านหนองขมิ้น หมู่ 1 ต. หนองน้ำแดง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :- การผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ใหม่ของศูนย์วิจัยข้าวโพด ,20 เม.ย. 2018 - 30 พ.ย. 2020
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังผลผลิตสูงพันธุ์ MKULB 08-2-45,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2015
  2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัม กาฬสิน ลพบุรี และเพชรบูรณ์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง เกษตรศาสตร์ 75,10 เม.ย. 2016 - 30 ธ.ค. 2016
  2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :พรเพชรฟาร์ม ( Korea Farm) หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ใหม่ (สีม่วง) และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ KSX 5402 ที่เคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วยไคโตซาน ร่วมกับน้ำมันสบู่ดำ เพือป้องกันโรคแมลง ในแปลงปลูก และผลิตข้าวโพดปลอดสารเคมี,10 เม.ย. 2018 - 30 ส.ค. 2019