Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ส.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี, ไทย, 2530
  • วท.ม. (พิขไร่นา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนพพงศ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนพพงศ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 56
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส์ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Sweet Corn Breeding ,27 ก.พ. 2013 - 27 ก.พ. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พันธุ์และ /เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหว /เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวโพดหมัก ,29 เม.ย. 2013 - 30 เม.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี พ.ศ. 2557,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,23 ก.พ. 2009 - 23 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด,14 ก.พ. 2009 - 15 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด,14 ก.พ. 2009 - 15 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด,12 ม.ค. 2008 - 12 ม.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,23 ก.พ. 2009 - 23 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,23 ก.พ. 2009 - 23 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (การสร้าง population sources)”,20 ส.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,23 ก.พ. 2009 - 23 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุ แหล่งทุน :จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2552,1 มี.ค. 2009 - 28 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2552,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป แหล่งทุน :โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ.,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2007
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Quantitative Genetics Applied to Plant Breeding,16 ก.พ. 2009 - 16 ก.พ. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ในวิชา 04014129 หลักการปรับปรุ,6 ส.ค. 2007 - 27 ส.ค. 2007
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,30 มี.ค. 2012 - 30 มี.ค. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,27 ก.พ. 2009 - 30 มี.ค. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,23 ก.พ. 2009 - 23 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,12 ม.ค. 2008 - 12 ม.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Quantitative Genetics Applied to Plant Breeding,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (การสร้าง population sources),20 ส.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (การสร้าง population sources)”,20 ส.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ต.ค. 2008 - 31 มี.ค. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,8 มี.ค. 2013 - 8 มี.ค. 2013
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,12 ม.ค. 2008 - 12 ม.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด,20 ส.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ต.ค. 1999 - 31 มี.ค. 2015
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ต.ค. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ต่อความมีชีวิต และความแข็งแรงของต้นอ่อนข้าวโพด แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของนพพงศ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Commercial 15
  2005 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ทรอปิคอลฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวยีน shrunken-2 พันธุ์ KSSC 604 ให้แก่ โรงงานแปรรูป บริษัท ทรอปิคอลฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด ,1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 ปี 2552-2554 ปีละ 10-30 ตัน ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ขอสั่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KBSC 605 เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2554 จำนวน 10, 20 และ 30 ตัน ตามลำดับ รวม 60 ตัน ,1 ธ.ค. 2009 - 1 พ.ย. 2011
  1995 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และโรงงานแปรรูป บริษัท ภูกระดึงส่งเสริมการเกษตร (1990) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายสู่เกษตรกร และอุตสาหกรรมแปรรูป,29 ก.ย. 1995 - 30 ก.ย. 1996
  1998 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี ปีละ 20 ตัน เกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่ 20,000 ไร่ คิดเป็นรายได้จากมูลค่าฝักสดปีละ 160 ล้านบาท ถ้านำไปผลิตฝักต้มขายหรือน้ำนมข้าวโพด จะมีรายได้มากกว่าปีละ 500 ล้านบาท และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อินทรี 2 มูลค่า 10 ล้านบาทต่อปี ,1 ต.ค. 1998 - 30 ก.ย. 2009
  1999 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานแปรรูป บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 ให้แก่ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน),1 ต.ค. 1999 - 30 ก.ย. 2000
  2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 48 เพื่อใช้เป้นสายพันธุ์พ่อในการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ บริษัท อะโกรเทค จำกัด ฯลฯ ,1 ก.ย. 2003 - 30 ก.ย. 2009
  2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และ[บริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 เผยแพร่ และจำหน่ายสู่เกษตรกร,1 ต.ค. 2003 - 30 ก.ย. 2009
  2005 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวยีน brittle-1 พันธุ์ KSSC 563 ให้แก่ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน),1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006
  2004 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ทดลองจำหน่ายฝักสดและฝักต้มที่ร้านค้าไร่สุวรรณ,1 ต.ค. 2004 - 30 ก.ย. 2005
  2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ซันสวีท จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :การนำพันธุ์ KSSC 503 ไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป บริษัท ซันสวีท จำกัด ,1 ต.ค. 2003 - 30 ก.ย. 2004
  2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกร,1 ต.ค. 2003 - 30 ก.ย. 2009
  2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47 และการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 โดยใช้สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47 เป็นสายพันธุ์แม่ และการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47 ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ บริษัท อะโกรเทค จำกัด ฯลฯ เพื่อใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 ,1 ต.ค. 2003 - 29 ก.ย. 2009
  1991 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มก. การใช้ประโยชน์ :ผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 3101 จำหน่ายให้แก่ เกษตรกร ภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ปีละ 10-50 ตัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2538,1 ต.ค. 1991 - 30 ก.ย. 1995
  1995 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตเมล็ดพันธุ์หลักของสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 45 และการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 3601 และการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 45 ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ บริษัท รอยัลซีด จำกัด ฯลฯ เพื่อใช้เป็นสายพันธุ์พ่อในการผลิตพันธุ์สุวรรณ 3601 ,1 ต.ค. 1995 - 30 ก.ย. 1997