Person Image

  Education

  • M.S. ( Marine Natural Product Chemistry ), University of Ryukyus , JAPAN
  • วท.บ.(วาริชศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพันธุ์ทิพย์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพันธุ์ทิพย์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 39
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,11 มิ.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สารยับยั้งจุลชีพจากฟองน้ำทะเลและแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกัน แหล่งทุน :บัณฑิตวิทยาลัย,2 ม.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255432 ชื่อวิชา Reptantia,15 ต.ค. 2007 - 25 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลของไทย,9 มี.ค. 2007 - 9 มี.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,9 ต.ค. 2007 - 25 มี.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,30 ต.ค. 2007 - 19 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255432 ชื่อวิชา Reptantia,9 ต.ค. 2007 - 26 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,15 ม.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255432 ชื่อวิชา Reptantia,5 ต.ค. 2007 - 28 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแนวปะการัง,20 พ.ค. 2007 - 26 พ.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,5 มิ.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255448 ชื่อวิชา Marine Chemical Ecology,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255448 ชื่อวิชา Marine Chemical Ecology,9 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,7 มิ.ย. 2010 - 27 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,7 มิ.ย. 2010 - 27 ส.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255448 ชื่อวิชา Marine Chemical Ecology,9 พ.ย. 2009 - 24 ก.พ. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,7 มิ.ย. 2010 - 27 ส.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255448 ชื่อวิชา Marine Chemical Ecology,2 พ.ย. 2009 - 22 ก.พ. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,7 มิ.ย. 2010 - 27 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255432 ชื่อวิชา Reptantia,1 ก.ย. 2010 - 30 ม.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255432 ชื่อวิชา Reptantia,11 ต.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255432 ชื่อวิชา Reptantia,11 ต.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,10 มิ.ย. 2011 - 8 ก.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255448 ชื่อวิชา Marine Chemical Ecology,29 ต.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255448 ชื่อวิชา Marine Chemical Ecology,29 ต.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255413 ชื่อวิชา Crab,4 ม.ค. 2012 - 11 ม.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255413 ชื่อวิชา Crab,21 ม.ค. 2013 - 28 ม.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255448 ชื่อวิชา Marine Chemical Ecology,3 ธ.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255448 ชื่อวิชา Marine Chemical Ecology,10 ธ.ค. 2012 - 17 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255321 ชื่อวิชา Marine Biotechnology,2 ม.ค. 2013 - 3 ม.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255498 ชื่อวิชา Special Problems,3 ธ.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความหลากหลายทางชีวภาพของปูในระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง,22 พ.ค. 2012 - 23 พ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255413 ชื่อวิชา Crab,23 ม.ค. 2013 - 30 ม.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความหลากหลายทางชีวภาพของปูในระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง,22 พ.ค. 2012 - 23 พ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255413 ชื่อวิชา Crab,5 ธ.ค. 2012 - 12 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255498 ชื่อวิชา Special Problems,30 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255432 ชื่อวิชา Reptantia,4 ก.พ. 2014 - 7 ก.พ. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255432 ชื่อวิชา Reptantia,4 ก.พ. 2014 - 7 ก.พ. 2014
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,21 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ค. 2010