Person Image

  Education

  • Ph. D. (Agricutural Science), University of Tsukuba, JAPAN, 2545
  • วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก), คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2534
  • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2531

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจินดาวรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจินดาวรรณ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 51
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 5 พ.ค. 2016
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423464 ชื่อวิชา Comparative Immunology,1 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะบริหารธุรกิจ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ สู่เส้นทางสายใหม่ใน AEC หัวข้อ "Innovation Showcases" ,12 ก.พ. 2015 - 12 ก.พ. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,3 มิ.ย. 2013 - 30 เม.ย. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423498 ชื่อวิชา Special Problems,3 มิ.ย. 2013 - 30 เม.ย. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พิษวิทยาเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรังของน้ำดีจระเข้แห้ง แหล่งทุน :ทุนวิจัย มก. ภาครัฐ ร่วมเอกชน,31 ต.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ,2 ม.ค. 2012 - 31 พ.ค. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตเลือดจระเข้แห้ง แหล่งทุน :สวพ,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2008 - 28 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,29 ต.ค. 2008 - 28 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต แหล่งทุน :คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปริมาณที่เหมาะสม แหล่งทุน :สำนักบริการวิชาการ,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต แหล่งทุน :วช.,10 ต.ค. 2008 - 10 ก.ย. 2011
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2008 - 30 มิ.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424584 ชื่อวิชา Molecular Ecology,12 ม.ค. 2015 - 18 พ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2012 - 1 เม.ย. 2013
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423564 ชื่อวิชา Immunology of Parasitic Infections,4 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 424584 ชื่อวิชา Molecular Ecology,1 พ.ย. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 424498 ชื่อวิชา Special Problems,1 เม.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424351 ชื่อวิชา Cell Biology,4 ส.ค. 2009 - 27 ส.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424453 ชื่อวิชา Principles of Cell & Molecular Biology,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424351 ชื่อวิชา Cell Biology,4 ส.ค. 2009 - 27 ส.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูแรทที่บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งสูตรต่างๆ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2553,1 เม.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424584 ชื่อวิชา Molecular Ecology,1 ต.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424584 ชื่อวิชา Molecular Ecology,1 ต.ค. 2013 - 8 พ.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423564 ชื่อวิชา Immunology of Parasitic Infections,4 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01406699 ชื่อวิชา Thesis,31 มี.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูแรทที่บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งสูตรต่างๆ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2553,2 เม.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423564 ชื่อวิชา Immunology of Parasitic Infections,4 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423564 ชื่อวิชา Immunology of Parasitic Infections,4 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423464 ชื่อวิชา Comparative Immunology,1 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424584 ชื่อวิชา Molecular Ecology,1 ต.ค. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423564 ชื่อวิชา Immunology of Parasitic Infections,4 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423564 ชื่อวิชา Immunology of Parasitic Infections,4 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของจินดาวรรณ 5 ปีล่าสุด

  Year Public 8
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย (ผู้ประกอบการ)/ ประชาชน, ผู้บริโภคฯ การใช้ประโยชน์ :ผลงานจากงานวิจัย และนวัตกรรมฯ ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ใช้สะดวก และได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และให้เลขสารบบ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขจากผลงานทางวิชาการของคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรายแรกของประเทศและของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้บริโภค เช่น กลุ่มผู้ป่วยโลหิตจาง กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่มีปัญหาเรื่องเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวน้อย เกล็ดเลือดต่ำ กลุ่มผู้ป่วยภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มผู้ที่มีแผลเรื้อรังฯลฯ,31 ต.ค. 2008 - 4 เม.ย. 2016
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการทีวีดาวเทียมเอเชียอัพเดท การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอสาธิตการเจาะเก็บเลือดจระเข้,5 ม.ค. 2013 - 3 ม.ค. 2015
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานบริการวิชาการ การใช้ประโยชน์ :ให้ความรู้แก่สาธารณชน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,30 พ.ย. 2014 - 7 ธ.ค. 2014
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพ และประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่ทำให้ได้วัตถุดิบเลือดจระเข้ที่ดี สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ใช้ในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ "เลือดจระเข้แคปซูล" ผลงานจากงานวิจัย และนวัตกรรมฯ ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ใช้สะดวก และได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และให้เลขสารบบ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขจากผลงานทางวิชาการของคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรายแรกของประเทศและของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้บริโภค เช่น กลุ่มผู้ป่วยโลหิตจาง มะเร็ง เอดส์ เบาหวาน ฯลฯ,21 มิ.ย. 2010 - 24 ม.ค. 2028
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมคนมีปัญหาลูกยาก การใช้ประโยชน์ :บำรุงให้มีลูกง่าย,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิทรรศการผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี IRPUS การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงาน/ออกบูธ ที่สยามพารากอน,31 มี.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูลของ หจก. วานิไทย การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อมูล แนะนำการบริโภคแก่กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูลของ หจก. วานิไทย,1 ต.ค. 2008 - 15 ต.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูล การใช้ประโยชน์ :การให้ความรู้เรื่องการนำผลงานวิจัยมาใช้เชิงพาณิชย์ ความสำคัญของงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ความเชื่อมั่นขิงผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของ ม. เกษตรศาสตร์,1 พ.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2010

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของจินดาวรรณ 4 ปีล่าสุด

  Year Commercial 29
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก. วานิไทย การใช้ประโยชน์ :การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการผลิตเลือดจระเข้แคปซูลแต่เพียวผู้เดียวของหจก. วานิไทย จาก มก.,1 มิ.ย. 2008 - 5 เม.ย. 2016
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย การใช้ประโยชน์ :เอกสารเผยแพร่,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :มก. อนุญาตให้ใช้สิทธิ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "เลือดจระเข้แคปซูล",30 ต.ค. 2008 - 15 มี.ค. 2026
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :วิน เชยชมศรี และ จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ. 2๕๕๑. เข็มเจาะเลือดจระเข้. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สิทธิบัตร เลขที่ 4๖481 วันที่ ๑9 ตุลาคม ๒๕๕8. (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 0801000372, 25 มกราคม 2551) มีการใช้ประโยชน์จากผลงานนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิประโยชน์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย แต่เพียงผู้เดียว เมื่อ 21 มิถุนายน 2553 ,21 มิ.ย. 2010 - 24 ม.ค. 2028
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก. วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑ์แคปซูลเลือดจระเข้,1 ม.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก.วานิไทย การใช้ประโยชน์ :เลือดจระเข้แห้ง,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก วานิไทย การใช้ประโยชน์ :การบริจาคเลือดจระเข้,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักบริการวิชาการ การใช้ประโยชน์ :แคปซูลเลือดจระเข้,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :กรรมวิธีการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวีตและผลิตภัณฑ์จระเข้บริจาคเลือดที่ได้จากวีธีนี้,20 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :กรรมวิธีการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตและผลิตภัณฑ์จระเข้บริจาคเลือดที่ได้จากวิธีนี้,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักบริการวิชาการ การใช้ประโยชน์ :แคปซูลเลือดจระเข้,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก.วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑืเลือดจระเข้แคปซูล,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ซีรัมจระเข้ระเหิดแห้ง,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ดีจระเข้แคปซูล,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก วานิไทย การใช้ประโยชน์ :เลือดจระเข้แคปซูล,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์ เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล ,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล ,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทไทยครอคโคไดล์ (อินเตอร์ชั่นแนล) จำกัด การใช้ประโยชน์ :กรรมวิธีการผลิตน้ำดีจระเข้แห้ง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้,9 เม.ย. 2013 - 9 เม.ย. 2018
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล ,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย การใช้ประโยชน์ :ชื่อผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง ชนิดแคปซูล 4/9/2009-3/9/2015,4 ก.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2015
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :มก. อนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ "เลือดจระเข้แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร",30 ต.ค. 2008 - 30 ต.ค. 2026
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :มก. อนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ "เลือดจระเข้แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" ,30 ต.ค. 2008 - 30 ต.ค. 2026
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก. วานิไทย, ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. สำนักงานบริการวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/ งานวิจัยสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์/ ตลอดจนความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของ มก. อย่างถูกต้อง ภายใต้การทำงานของหน่วยงานในสำนักงานบริการวิชาการ งานทรัพย์สินทางปัญญา งานบ่มเพาะธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่,1 พ.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2010
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลประกอบผลที่น่าจะเกิดขึ้นจากการบริโภค "เลือดจระเข้แคปซูล" ในการลดระดับน้ำตาลขอผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฯ ซึ่งห้างเป็นผู้ใช้ประโยชนืจากสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเลือดจระเข้แห้งแต่เพียงผู้เดียวจาก ม. เกษตรศาสตร์,1 พ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :การขอใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับรองจากบผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูล มีการนำผลงานวิจัยไปอ้างอิงประกอบเพื่อการรับรองจาก อย.,1 ส.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :มก. อนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ "เลือดจระเข้แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร",30 ต.ค. 2008 - 30 ต.ค. 2026