Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2516
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2519

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกรุง

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกรุง 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 5
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่ออุตสาหกรรมและการสกัดสารสำคัญ แหล่งทุน :สวพ.มก.,30 ก.ย. 2007 - 1 ก.ย. 2008
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034436 ชื่อวิชา PCR Technology,14 มิ.ย. 2010 - 28 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007422 ชื่อวิชา Vegetable Production Manangment,1 มิ.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่ออุตสาหกรรมและการสกัดสารสำคัญ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008553 ชื่อวิชา Genetic Data of Plant Pathogens and Bioinform,12 ก.ค. 2010 - 27 ก.ย. 2010

  แสดงความคิดเห็น

  (0)