Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2528
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541
  • ทษ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวิสิฐ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวิสิฐ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 11
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 007443 ชื่อวิชา Temperate Fruits,12 พ.ย. 2007 - 28 มี.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 007443 ชื่อวิชา Temperate Fruits,1 ต.ค. 2007 - 28 มี.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศักยภาพของการปลูกพลับหวานในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2014
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 007443 ชื่อวิชา Temperate Fruits,17 พ.ย. 2008 - 27 มี.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตมะม่วงอย่างครบวงจร,4 ก.ค. 2007 - 5 ก.ค. 2007
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119595 ชื่อวิชา Independent Study,16 ก.พ. 2012 - 17 ก.พ. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกมะขามป้อมเชิงการค้าของเกษตรกรภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา เขตพื้นที่ตำบ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,10 ก.ค. 2013 - 19 มี.ค. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูง แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,12 ก.ค. 2013 - 12 ส.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,10 ก.ค. 2013 - 19 มี.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยู โดยการใช้แคลเซียมโบรอนร่วมกับการใช้ GA3 แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง,11 ก.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยู โดยการใช้แคลเซียมโบรอนร่วมกับการใช้ GA3 แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง ,11 ก.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017