Person Image

    Education

    • ปวส.(เกษตรกรรม), วิทยาลัยเกษตรอยุธยา, ไทย, 2515
    • วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร), วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, ไทย, 2521
    • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของประชุม