Person Image

  Education

  • กศ.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก , ไทย
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Plant Genetic Manipulation), University of Nottingham, สหราชอาณาจักร

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของประศาสตร์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของประศาสตร์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 12
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,20 ม.ค. 2015 - 17 ก.พ. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401412 ชื่อวิชา Morphology of Lower Plants,1 ส.ค. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,20 ม.ค. 2015 - 20 ม.ค. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,17 ธ.ค. 2013 - 24 ก.พ. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401412 ชื่อวิชา Morphology of Lower Plants,3 มิ.ย. 2013 - 12 เม.ย. 2019
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401412 ชื่อวิชา Morphology of Lower Plants,26 ส.ค. 2013 - 27 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401491 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 มิ.ย. 2014 - 12 เม.ย. 2019
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.พ. 2016 - 30 ก.ย. 2018
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,21 เม.ย. 2015 - 28 เม.ย. 2015
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401551 ชื่อวิชา Plant Metabolism,2 เม.ย. 2018 - 4 พ.ค. 2018