แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสมนึก

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสมนึก 4 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ดีเอ็นเอกำกับพัธุกรรมว่านชักมดลูกที่มีศักยภาพด้านการเกษตร แหล่งทุน :สวพ.มก. บางเขน,18 ก.พ. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเเละฝึกบรมการเลี้ยงสุกรเเห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปลูกกวาวเครือเพื่อการค้าเเละการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร,24 ก.ค. 2012 - 26 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเเละฝึกบรมการเลี้ยงสุกรเเห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปลูกกวาวเครือเพื่อการค้าเเละการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร,24 ก.ค. 2012 - 27 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเเละฝึกบรมการเลี้ยงสุกรเเห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปลูกกวาวเครือเพื่อการค้าเเละการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร,24 ก.ค. 2012 - 26 ก.ค. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวาตามหลักเศรษบกิจพอเพียง กิจกรรมที่2 การอนุรักษ์ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.),2 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401561 ชื่อวิชา Phytochemistry,1 ก.พ. 2012 - 31 มี.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความเป็นไปได้ในการใช้ NIRs เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ทำลายในโครงการปรับปรุงพันธุ์พืช แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031492 ชื่อวิชา Pro.of Disease-free Plant from Tissue Culture,6 ก.ย. 2016 - 13 ก.ย. 2016